Ďalší významný medzník v histórii našej školy- videovizitka nášho projektu odvysielaná v centrále EK v Bruseli

Dňa 28. septembra sa vo všetkých členských štátoch uskutočnili rôzne aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. september). Jednou z nich bola oslava 20. výročia súťaže Európska značka pre jazyky, cieľom ktorej je šíriť ideu multilingualizmu v rámci rôznych projektov realizovaných a financovaných z rozpočtu EÚ. Každá krajina mala vybrať 2 projekty, ktoré najviac zarezonovali v rámci súťaže a projekt našej školy bol v rámci Slovenska vybratý medzi jeden z nich. Našou úlohou bolo pripraviť krátku videovizitku (maximálne na 1 minútu) k nášmu úspešnému projektu programu Erasmus+ s názvom „Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe“, realizovaného v rokoch 2015-2017, s ktorým sme v roku 2018 uspeli v náročnej konkurencii a získali certifikát súťaže. V  pondelok, 28.septembra 2020 o 14:00 boli videovizitky slávnostne odprezentované v centrále EK v Bruseli, pričom živý prenos bolo možné sledovať online. Celé video pozostávajúce z krátkych spotov jednotlivých víťazných projektov bude použité ako reklama na propagáciu samotnej súťaže Európska značka pre jazyky. Videovizitka je dostupná na youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=pmbuZyoQjNw&feature=share

Cieľom samotného projektu bolo počas jeho dvojročného trvania realizovať množstvo aktivít, aby sa eliminoval, prípadne úplne vykorenil, tento negatívny sociálno – patologický jav zo školského prostredia partnerských škôl. Na projekte participovalo 7 škôl zo 7 krajín- Spojeného Kráľovstva, Fínska, Portugalska, Maďarska, Turecka, Slovenska a hlavným koordinátorom bolo Goethegymnasium z Nemecka. Z našej školy sa na projekte aktívne podieľalo 42 žiakov a 20 pedagógov, ktorí mali možnosť vycestovať do jednotlivých krajín, realizovať rôzne aktivity zamerané na potláčanie šikanovania, no a predovšetkým žiť v partnerských rodinách, spoznávať iné kultúry a tradície,  čo je najlepší spôsob, ako predchádzať prejavom extrémizmu, intolerancie a xenofóbie. Po partnerskom stretnutí vo Fínsku sme na našej škole začali realizovať mediáciu - ako účinný prostriedok riešenia predovšetkým drobných konfliktov v triedach. Jedným z atribútov, ktoré boli rozhodujúce pri obhajobe projektu pred odbornou komisiou, bola udržateľnosť jednotlivých výstupov, čo sa podarilo. Medzi výstupy projektu patria: unikátny 7-jazyčný slovník pojmov súvisiacich so šikanovaním, pieseň, divadelná hra, krátky film proti šikanovaniu „Odlišní“, ktorý je verejne dostupný na youtube, a predovšetkým krátka brožúra vytvorená samotnými žiakmi, ktorá obsahuje zhrnutie všetkých psychologických aspektov šikanovania – nízke sebavedomie, nedôvera medzi ľuďmi, nedostatok asertivity, agresivita, problém s ovládaním hnevu a izolácia – ako aj presné návody pre žiakov, učiteľov, rodičov, ako postupovať v prípade, že je niekto šikanovaný a ako mu pomôcť. Pred každou zahraničnou mobilitou sa žiaci učili základnú slovnú zásobu a konverzačné frázy, čo bolo ďalším rozhodujúcim kritériom pre odbornú porotu, pretože tým bola naplnená idea viacjazyčnosti v projektoch.

Po skončení prezentácie videí sa koordinátor projektu za našu školu Mgr. Roman Kuttner zúčastnil webináru za účasti všetkých aktérov víťazných projektov, na ktorom nadviazal rôzne zaujímavé a užitočné kontakty do budúcnosti. Tento úspech je ďalším v poradí, ktorý svedčí o vysokej úrovni vyučovania cudzích jazykov na našej škole.