Prečo sa rodičia rozhodnú zapísať svoje dieťa do ZŠ na Ulici G. Bethlena? Pretože ho čakajú:

•    trpezlivé a milé pani učiteľky s veľkým pedagogickým srdcom a dlhoročnými skúsenosťami,
•    kvalitné vyučovanie so zábavnými a hravými prvkami,
•    tvorivá školská atmosféra s kvalitným školským vzdelávacím programom,
•    moderná škola s krásnymi triedami a najmodernejšími učebnými pomôckami,
•    motivujúce estetické prostredie,
•    špeciálne odborné učebne na výučbu techniky, fyziky, chémie, biológie a informatiky,
•    krásne knižky v školskej knižnici,
•    interaktívne tabule s počítačom v každej učebni,
•    podnetné školské prostredie s tematickými chodbami,
•    relaxačné zóny, čitateľské kútiky a hojdacie vaky,
•    átrium s jazierkom a lavičkami,
•    vynovená telocvičňa a posilňovňa,
•    školský športový areál s atletickou dráhou,
•    multifunkčné ihrisko s umelým povrchom,
•    detské dopravné ihrisko,
•    vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
•    školský predmet Práca s počítačom v 2. ročníku,
•    navýšenie počtu hodín angličtiny od 3. ročníka,
•    integrované vyučovanie metódou CLIL,
•    výučba druhého cudzieho jazyka - nemeckého a ruského od 7. ročníka,
•    školský bufet, chutné raňajky a obedy v školskej jedálni,
•    bohatá ponuka mimoškolských aktivít,
•    zaujímavý program v ŠKD – Úsmev,
•    šikovné pani vychovávateľky v školskom klube detí pomáhajúce pri písaní domácich úloh,
•    prevádzka školského klubu od 6:30 do 17:00 hod.,
•    najnižší poplatok za výchovnú činnosť ŠKD v meste,
•    atraktívne záujmové krúžky, tvorivé dielne,
•    zábavné popoludnia pre žiakov a ich rodičov,
•    kultúrne vystúpenia a netradičné stretnutia s rodičmi,
•    nezabudnuteľná imatrikulácia prvákov,
•    bezplatný plavecký výcvik v 1. – 4. roč.,
•    súťaž o najlepšieho športovca a úspešného reprezentanta školy,
•    športové aktivity – hokej, florbal, korčuľovanie a lyžiarsky výcvik,
•    pobyty v škole v prírode,
•    prázdninové tábory počas jarných i letných prázdnin,
•    školské výlety, exkurzie a vychádzky.

 

30 rokov Základnej školy, G.Bethlena 41, Nové Zámky a jej 26 najväčších úspechov

Škola, ktorej každá piaď vyžaruje láskavé slovo, múdrosť a dobro. 

 1. Vybudovanie nových vzťahov s rodičmi, ktorých vedúcimi princípmi sú vzájomná úcta, spolupráca a partnerstvo. Škola si vie priznať aj svoje omyly a chyby a napraviť ich.
 2. Kvalifikovaný pedagogický tím, fundovaní odborníci a zodpovední nepedagogickí zamestnanci
 3. Vysoká úroveň vyučovania anglického jazyka a ďalších cudzích jazykov.
 4. Škola s certifikátom, ktorý ju zaraďuje do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.
 5. Vyučovanie v nových odborných učebniach chémie, fyziky a technickej výchovy.
 6. Vyprofilovanie školy, ktorá vo svojom vzdelávacom programe kladie dôraz na vyučovanie cudzích jazykov, odborných predmetov a športu.
 7. Realizácia projektu ERASMUS PLUS, partnerské vzťahy s Anglickom, Fínskom, Nemeckom, Portugalskom, Tureckom a Maďarskom, program interkulturality.
 8. Nevídaný stupeň informatizácie a internetizácie školy - 1 počítač na 2,5  žiaka (viac ako vo vyspelých štátoch EÚ), v každej učebni interaktívna tabuľa.
 9. Päťdesiat záujmových krúžkov.
 10. Antistresové zvonenie.
 11. Školský špeciálny pedagóg – starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 12. Výborná spolupráca s materskými školami v Nových Zámkoch.
 13. Vybudovanie relaxačnej zóny školy „Oko poteší, dušu uteší“ v átriu školy.
 14. Rekonštrukcia osvetlenia v triedach – svetelný komfort.
 15. Polyfunkčný športový stánok a rekonštrukcia atletickej dráhy a futbalového ihriska.
 16. Elektronizácia školskej knižnice, online katalóg kníh.
 17. Elektronizácia a revitalizácia školskej kuchyne, realizácie mliečneho programu.
 18. Vysoký hygienický štandard školy, čistota, dezinfekcia a intimita na WC.
 19. Učebne tretej generácie (plávajúca podlaha, nový školský nábytok, moderné zdroje poznávania).
 20. Plánovaná rekonštrukcia telocvične a jej premena na športovú arénu.
 21. Monotematické chodby na úrovni múzeí ako ďalší zdroj poznania.
 22. Zabezpečovanie plaveckej gramotnosti žiakov organizovaním základného a zdokonaľovacieho výcviku od 1.  po 4. ročník ZŠ.
 23. Organizovanie športových aktivít pre rodičov
 24. Organizovanie reprezentačného plesu Bethlenky.
 25. Hrdosť žiakov na školu, jej úspechy, krásu a podmienky na vzdelávanie i zábavu.
 26. Absolventi školy – úspešní žiaci na stredných školách.