Školský špeciálny pedagóg

„Ľahko pochopíme, že slabý potrebuje silného. Ale ťažko však porozumieme tomu, že aj silný potrebuje slabého.“ Jean Vanier

“Integrácia je proces ľudskosti a odbornosti, je to spolupráca srdca a rozumu.“

Školský špeciálny pedagóg: 
Mgr. Mária Dobiášová
Konzultačné hodiny: podľa potreby, kabinet školského špeciálneho pedagóga , 1. poschodie
Kontakt: telefónne číslo do kabinetu: 035/6913315, služobný mobil: 0911 924 055

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko – psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi.

Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti. Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školský špeciálny pedagóg  a pedagogickí asistenti.

Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga:

Špeciálno-pedagogická učebňa vybavená manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

Špeciálna učebňa pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Pomôcky:
čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá), rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku, jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, nástenky s gramatickými pravidlami, programy na PC, pomôcky zamerané na rozvoj postihnutých funkcií čiastkového oslabenia výkonu (zrakového, sluchového, priestorového, hmatového), na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

Frekvencia cvičení:
Takmer každý začlenený žiak s k špeciálnemu pedagógovi dostane približne 1-krát za týždeň  alebo podľa potreby aj častejšie. Žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia pomáha už len cielené doučovanie, pretože u detí po dosiahnutí 13. roku veku reedukačné cvičenia nenavodia požadované pozitívne zmeny – proces vnímania je ukončený.

K žiakom 1. ročníkov chodieva špeciálny pedagóg 1-krát za týždeň, pracuje priamo na hodine, žiaci s nesprávnym úchopom dostávajú vhodné násadky, špeciálny pedagóg usmerňuje triedne učiteľky pri špecifických problémoch v oblasti učenia i zmyslového poznávania, podľa potreby pracuje školský špeciálny pedagóg so začlenenými žiakmi priamo v triede, realizuje náčuvy (pozorovania začlenených žiakov v ich prirodzenom školskom prostredí, t. j. v triede), podľa potreby a dohody s vyučujúcimi pracuje aj so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami (ktorí neboli začlenení), sú to všetci žiaci 1. až  4. ročníkov, dôvodom bol fakt, aby žiaci z kategórie žiaka so ŠVVP v dôsledku možného zhoršovania ich stavu nepostúpili do kategórie začlenený žiak.

Náplň špeciálno-pedagogických cvičení:
Žiaci s vývinovými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami pozornosti a aktivity:

 • rozvoj špecifických funkcií,
 • zdokonaľovanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, pracovná pamäť) a poznávacích procesov,
 • spresňovanie vnímania, poznávania, diferenciačných schopností,
 • rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie, nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná schéma, rovinná a časová orientácia), serialita (nácvik sekvencií, postupnosti), intermodalita (audiovizuálny vzťah),
 • rozvoj číselných predstáv,
 • práca s matematickými operáciami a zisťovanie vzťahov medzi nimi,
 • algoritmus riešenia slovných úloh
 • orientácia v rovine, v priestore a čase
 • logopedické cvičenia /po odbornej konzultácii s klinickým logopédom/

Žiaci s autizmom:

 • zvládanie stresových situácií,
 • pochopenie slovných a písomných inštrukcií,
 • socializácia žiaka do prostredia kmeňovej triedy
 • potreba krátkodobých cieľov (splnenie úlohy)
 • motorické čítanie
 • tréning jemnej motoriky
 • rozvoj slovnej zásoby a učebných spôsobilostí
 • rozvoj komunikačných schopností

Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu podľa potreby hlavné previerky zo SJL a MAT , diktáty u špeciálneho pedagóga  podľa dohody s vyučujúcimi a v závislosti od jej rozvrhu hodín. V pokojnom prostredí a so zaručením odbornej pomoci a usmernenia aj pomoci asistentiek dosahovali žiaci väčšiu úspešnosť.

Špeciálnopedagogická intervencia je podriadená súčasným požiadavkám Testovanie 9, Testovanie 5. Je zameraná hlavne na čítanie s porozumením, na kvantitatívnu stránku písomného prejavu a na zlepšovanie procesov v oblasti matematických zručností a návykov.

Formy spolupráce:
Učitelia, výchovná poradkyňa, špeciálna pedagogička na škole, sociálny pedagóg, školský psychológ a pedagogickí asistenti tvoria tím rovnocenných odborníkov.

Školský špeciálny pedagóg úzko spolupracuje s:

 • rodičmi dieťaťa,
 • so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Turecká 35, Nové Zámky
 • so špeciálnymi pedagógmi  z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Rákocziho ul.,  Nové Zámky
 • so špeciálnymi pedagógmi  a psychológom zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Pod kopcom 75, Nové Zámky
 • s metodickými orgánmi (MZ, PK),
 • s vedením školy a so všetkými pedagógmi a pedagogickými asistentmi.
 • s odborníkmi, lekármi (neurológ, pediater, pedopsychiater a iní)Špeciálny pedagóg metodicky usmerňuje rodičov a učiteľov v oblasti prístupu ku komunikácii so žiakom a pri vykonávaní cvičení podľa inštrukcií. Snaží sa čo najviac zaangažovať do spolupráce rodičov žiaka, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. Pri svojej práci využíva podľa potreby rôzne pomôcky, obrázky a hravé prostriedky, vlastné testy, pracuje s odbornou literatúrou.