Školský psychológ

Školský psychológ je tu pre žiakov, rodičov a pedagógov. Svojou činnosťou prispieva k vzájomnej spolupráci školy a rodiny, ktorá má pozitívny vplyv na školskú úspešnosť žiaka.

Školský psychológ: Mgr. Lucia Pethö
Konzultačné hodiny: na základe dohody, 1. poschodie, kabinet školského psychológa
Kontakt: 035/6913329, e-mail: psycholog@zsbethlena.sk

Školský psychológ poskytuje v škole odborné psychologické služby pri optimalizácii a humanizácii procesu výchovy a vzdelávania v školách, vytváraní zdravej sociálnej klímy a interpersonálnych vzťahov v školskom prostredí, zabezpečovaní spolupráce školy a rodiny pri všestrannom rozvoji osobnosti žiakov a riešení ich problémov v učení, správaní a pri voľbe povolania. Ďalej vykonáva činnosti v rámci orientačnej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a psychoterapie. Jeho práca je špecifická tým, že hlavné ťažisko spočíva v primárnej prevencii, to znamená v predchádzaní vzniku nežiaducich sociopatologických javov v školách.

Školský psychológ pri svojej práci úzko spolupracuje s výchovným poradcom, sociálnym pedagógom a špeciálnym pedagógom, ako aj s koordinátormi prevencie a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. V prípade potreby spolupracuje aj s ostatnými poradenskými inštitúciami.

Poradenstvo pre žiakov

Som tu pre teba, keď:
•    prežívaš ťažké obdobie,
•    máš pocit, že sa ti nič nedarí,
•    sa ti ťažko učí, a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa,
•    ťa niečo trápi a chceš sa o tom porozprávať,
•    máš pocit, že nie si dosť dobrý/á,
•    si nezapadol (nezapadla) do kolektívu v škole,
•    máš pocit, že nevychádzaš s učiteľmi,
•    ti niekto ubližuje,
•    ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi.

Kedy môžeš za mnou prísť?
Ak sa potrebuješ porozprávať alebo poradiť, som tu pre teba každý deň v čase od 8.00 do 15.30.


Konzultačno-poradenská činnosť pre rodičov a pedagógov

Poradenstvo pre rodičov a pedagógov je poskytované individuálne na základe dohody. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.