Personálne obsadenie

Školský rok 2023/2024

Vedenie školy:
Mgr. Róbert Jonáš - riaditeľ školy, štatutár
E-mail: zsbethlena@zsbethlena.sk

Mgr. Libor Stejskal - zást. riad. pre 1.stupeň 
E-mail: prvystupen@zsbethlena.sk

Mgr. Zuzana Horňáčeková - zast. riad. pre 2. stupeň
E-mail: druhystupen@zsbethlena.sk

Zodpovedná osoba* podľa zákona č. 307/2014 Z.z.:
Darina Drugová - e-mail: darina.drugova@zsbethlena.sk

Zamestnanci s ďalšími kompetenciami:
Mgr. Andrea Plháková - predsedníčka rady školy
Ildikó Antalíková - vedúca vychovávateľka
Mgr. Mária Dobiášová - školský špeciálny pedagóg
Mgr. Marta Andová - sociálny pedagóg
Mgr. Judita Csandová  - sociálny pedagóg
Mgr. Lucia Pethő, PhD. - školský psychológ
Mgr. Andrea Kecskésová - výchovná poradkyňa
Mgr. Marta Andová - predsedníčka OZ
Martin Lendvai - správca počítačovej siete
Mgr. Monika Capuličová - zdravotnícky asistent

Asistenti pedagógov:
Alžbeta Zrebná - asistent učiteľa
Attila Paluska - asistent učiteľa
Mgr. Erika Pagačovičová - asistent učiteľa
Simona Vrzala – asistent učiteľa

Ivana Granátová - asistent učiteľa
Mgr. Benetti Erika – asistent učiteľa
Bc. Denisa Pintér - asistent učiteľa
Mgr. Kondrlíková Regina - asistent učiteľa
Martin Šurnovský - asistent učiteľa

Na materskej dovolenke:
Mgr. Natália Šimonová - uč. 1. stupňa
Mgr. Martina Lyková - uč. 1. stupňa
Mgr. Silvia Kraslanová - uč. 1. stupňa

Školský klub detí (ŠKD):
Ildikó Antalíková - vedúca vychovávateľka
Mária Beranová - vychovávateľka
Bc. Dagmara Gabinová - vychovávateľka
Mária Obrancová - vychovávateľka
Monika Petrášová - vychovávateľka
Mgr. Marta Andová - vychovávateľka
Tomáš Lőrincz - vychovávateľ
Ingrid Kollárová - vychovávateľka
Mgr. Dominika Švecová - vychovávateľka

Nepedagogickí zamestnanci:
Darina Drugová - personalistika a mzdy
Mgr. Slávka Hoppanová -  účtovníčka, ekonómka
Miroslav Mizere - školník
František Haris - údržbár
Andrea Békeská - upratovačka
Beáta Halászová - upratovačka
Monika Rumanová - upratovačka
Iveta Pompošová - upratovačka
Petronela Rajošová - upratovačka
Slavomír Kovalík - informátor

Školská jedáleň:
Silvia Filová - vedúca školskej jedálne
Snežana Knihárová - samostatná kuchárka
Erika Halásová - pracovníčka v prevádzke
Marta Ondrejíková - pracovníčka v prevádzke
Katarína Klobučníková - kuchárka
Andrea Osúchová - pracovníčka v prevádzke
Adriana Senešová - pracovníčka v prevádzke

Učitelia

Triedni učitelia:   Predmety:  Triednictvo:
Mgr. Zuzana Fialková  uč.1.st.   1.A
PaedDr. Mária Šimoniková  uč.1.st.   1.B
Mgr. Alexandra Ivanová  uč.1.st.   1.C
Zuzana Viteková Urbanová     1.S
PaedDr. Gabriela Mizereová   uč.1.st.   2.A
Mgr. Adriana Baloghová   uč.1.st.   2.B
Mgr. Janka Šimunková   uč.1.st.   2.C
Mgr. Sandra Szekeresová   uč.1.st.   3.A
Mgr. Gabriela Bartalová   uč.1.st.   3.B
Mgr. Marta Andová  uč.1.st.   3.C
Mgr. Henrieta Takácsová   uč.1.st.   4.A
Mgr. Erika Zemková   uč.1.st.   4.B
Mgr. Jana Siposová, PhD.   uč.1.st.   4.C
Mgr. Andrea Kecskésová   MAT, GEO   5.A
Mgr. Milan Lampert   MAT, INF   5.B
Mgr. Nikoletta Vörösová   SJL   5.C
Mgr. Ivana Stanková   CHE, BIO   6.A
Mgr. Stanislava Kuttnerová   ANJ, NBV, DEJ   6.B
PaedDr. Ľudmila Trstenovičová   MAT, BIO   6.C
Mgr. Ľuboslava Kajanová   MAT, FYZ   7.A
PaedDr. Katarína Sedláčková   SJL, VYV   7.B
Mgr. Kamila Tomková   ANJ   7.C
Mgr. Roman Kuttner   ANJ   8.A
PaedDr. Oľga Kasášová   SJL, OBN   8.B
Mgr. Anikó Decsi   NEJ, TSV   8.C
RNDr. Erika Garbanová   BIO, GEG   9.A
Mgr. Andrea Plháková   SJL, OBN   9.B

 

Netriedni učitelia:   Predmety:
Mgr. Marenčíková Lucia ANJ, NEJ, TAL
Mgr. Štefan Prešinský uč.1.st.
PaedDr. Beáta Macáková MAT, INF, THD
Mgr. Žaneta Hečková ANJ
Mgr. Martin Mucha TSV
Mgr. Katarína Matunáková ANJ
Mgr. Anna Alexandrovna Farkasová RUJ
Mgr. Linda Szabóová ANJ, INF

* Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, G.Bethlena 41, Nové Zámky podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

označenie zodpovednej osoby: Darina Drugová
adresa: G. Bethlena 41, 94001 Nové Zámky
telefón: 035/6913311

spôsoby podávania podnetov:
- ústne, resp. spísanie záznamu
- písomne v uzatvorenej obálke s označením "Podnety - protispoločenská činnosť - Neotvárať!"
- elektronicky, emailom na adresu darina.drugova@zsbethlena.sk