Personálne obsadenie

Školský rok 2020/2021

Vedenie školy:
Mgr. Iveta Rajčániová - riaditeľ školy, štatutár
E-mail: riaditel@zsbethlena.sk

Mgr. Róbert Jonáš - zástupca riaditeľa školy, zástupca štatutára
E-mail: druhystupen@zsbethlena.sk

Mgr. Libor Stejskal - zást. riad. pre 1.stupeň 
E-mail: prvystupen@zsbethlena.sk

Zodpovedná osoba* podľa zákona č. 307/2014 Z.z.:
Darina Drugová - e-mail: darina.drugova@zsbethlena.sk

Zamestnanci s ďalšími kompetenciami:
Mgr. Andrea Plháková - predsedníčka rady školy
Ildikó Antalíková - vedúca vychovávateľka
Mgr. Mária Dobiášová - školský špeciálny pedagóg
Mgr. Marta Andová - sociálny pedagóg
Mgr. Helena Lukácsová - sociálny pedagóg
Mgr. Lucia Pethő, PhD. - školský psychológ
Mgr. Miriam Štibranyová - školský psychológ
Mgr. Andrea Kecskésová - výchovná poradkyňa
PaedDr. Marek Adamkovič - Katechét školy
Mgr. Klára Paulíková - predsedníčka OZ
Richard Horváth - správca počítačovej siete

Asistenti pedagógov:
Alžbeta Zrebná - asistent učiteľa
Attila Paluska - asistent učiteľa
Mgr. Erika Pagačovičová - asistent učiteľa
Attila Kosziba - asistent učiteľa
Ivana Granátová - asistent učiteľa
Petra Solárová - asistent učiteľa
Zuzana Vitekova - asistent učiteľa
Simona Boldizsárová - asistent učiteľa

Na materskej dovolenke:
Mgr. Katarína Matunáková - ANJ
Mgr. Natália Šimonová - uč. 1. stupňa
Mgr. Martina Lyková - uč. 1. stupňa
Mgr. Silvia Kraslanová - uč. 1. stupňa

Školský klub detí (ŠKD):
Ildikó Antalíková - vedúca vychovávateľka
Mária Beranová - vychovávateľka
Bc. Dagmara Gabinová - vychovávateľka
Mária Obrancová - vychovávateľka
Monika Petrášová - vychovávateľka
Mgr. Marta Andová - vychovávateľka
Tomáš Lőrincz - vychovávateľ
Ingrid Kollárová - vychovávateľka
Mgr. Dominika Švecová - vychovávateľka

Nepedagogickí zamestnanci:
Darina Drugová* - personalistika a mzdy, zodpovedná osoba podľa zákona č.307/2014Z.z.
Mgr. Slávka Hoppanová - tajomníčka, účtovníčka
Milan Halász - školník
Andrea Békeská - upratovačka
Anna Fabianová - upratovačka
Monika Rumanová - upratovačka
Iveta Pompošová - upratovačka
Monika Hulalová - upratovačka
Slavomír Kovalík - informátor

Školská jedáleň:
Silvia Filová - vedúca školskej jedálne
Veronika Matkovičová - hlavná kuchárka
Agnesa Matejková - kuchárka
Erika Halásová - pracovníčka v prevádzke
Emma Rečková - pracovníčka v prevádzke
Katarína Klobučníková - pracovníčka v prevádzke
Andrea Osúchová - pracovníčka v prevádzke

Učitelia

Triedni učitelia:   Predmety:  Triednictvo:
Mgr. Henrieta Takácsová   uč.1.st.   1.A
Mgr. Erika Zemková   uč.1.st.   1.B
Mgr. Jana Siposová, PhD.   uč.1.st.   1.C
Mgr. Martina Lyková   uč.1.st.   2.A
PaedDr. Mária Šimoniková   uč.1.st.   2.B
PaedDr. Gabriela Mizereová   uč.1.st.   2.C
Mgr. Silvia Kraslanová -PN, Mgr. Janka Šimunková   uč.1.st.   3.A
Mgr. Adriana Baloghová   uč.1.st.   3.B
Mgr. Marta Szabová   uč.1.st.   3.C
Mgr. Štefan Prešinský   uč.1.st.   4.A
Mgr. Klára Paulíková   uč.1.st.   4.B
Mgr. Mária Ledvinská   uč.1.st.   4.C
Mgr. Roman Kuttner   ANJ   5.A
PaedDr. Oľga Kasášová   SJL, OBN   5.B
Mgr. Anikó Decsi   NEJ, TSV   5.C
RNDr. Erika Garbanová   BIO, GEG   6.A
Mgr. Andrea Plháková   SJL, OBN   6.B
Mgr. Milan Lampert   MAT, INF   7.A
Mgr. Zuzana Horňáčeková   TSV, ANJ   7.B
Mgr. Stanislava Kuttnerová   ANJ, NBV, DEJ   8.A
PaedDr. Beáta Macáková   MAT, INF, THD   8.B
PaedDr. Ľudmila Trstenovičová   MAT, BIO   8.C
Mgr. Andrea Kecskésová   MAT, GEG   9.A
Mgr. Kamila Tomková   ANJ   9.B
PaedDr. Katarína Sedláčková   SJL, VYV   9.C
Netriedni učitelia:   Predmety:
PaedDr. Alžbeta Čarnická SJL, DEJ
Mgr. Ľuboslava Kajanová MAT, FYZ
Mgr. Ivana Stanková CHE, BIO
Mgr. Žaneta Mokrášová ANJ
Mgr. Martin Mucha TSV
Mgr. Alena Furmánková ANJ
Mgr. Anna Alexandrovna Farkasová RUJ

* Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, G.Bethlena 41, Nové Zámky podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

označenie zodpovednej osoby: Darina Drugová
adresa: G. Bethlena 41, 94001 Nové Zámky
telefón: 035/6913311

spôsoby podávania podnetov:
- ústne, resp. spísanie záznamu
- písomne v uzatvorenej obálke s označením "Podnety - protispoločenská činnosť - Neotvárať!"
- elektronicky, emailom na adresu darina.drugova@zsbethlena.sk