ŠKD Úsmev - základné informácie

Medzi neoddeliteľnú súčasť našej školy patrí školský klub detí - Úsmev. Činnosť pre deti realizujeme na základe vypracovaného Výchovného programu, v ktorom sa prelínajú prvky na odstránenie únavy z vyučovania, rozvíjanie výcviku k samostatnosti a starostlivosti o vlastnú osobu , a to okruhom činností súvisiacich s plnením školských povinností prostredníctvom písomnej a ústnej prípravy.

V školskom roku 2023/2024 je brána školy otvorená pre deti ŠKD v čase od 6:30 hod. Ranná služba trvá do 7:30 hod. Deti majú možnosť počúvať hudbu, hrať sa so spoločenskými a kartovými hrami a pod.

Tento školský rok sa do klubu zapísalo 234 detí a tak máme na tvárach úsmev celé popoludnie. Veď nie nadarmo sa náš klub volá ŠKD Úsmev.
Dôvod na úsmev môžu mať deti hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým je, že máme na celý školský rok pripravené akcie (pozri kalendár udalostí).

V ŠKD uskutočňujeme vystúpenia pre rodičov, turistické vychádzky, športové súťaže (zdravý životný štýl), navštevujeme mestskú aj školskú knižnicu (rozvoj čitateľskej gramotnosti) a veľa iného.

Okrem spomínaných aktivít je toho oveľa viac. O kvalitnej práci školského klubu svedčí jeho vysoká návštevnosť.

1.oddelenie Monika Petrášová vychovávateľka
2.oddelenie Mária Beranová vychovávateľka
3.oddelenie Mária Obrancová vychovávateľka, zást. ved.ŠKD
4.oddelenie Mgr. Marta Andová vychovávateľka, sociálny pedagóg
5.oddelenie Bc.Dagmara Gabinová vychovávateľka
6.oddelenie Ildikó Antalíková vychovávateľka, vedúca ŠKD a MZ ŠKD
7.oddelenie Tomáš Lörincz vychovávateľ
8.oddelenie Mgr. Dominika Švecová vychovávateľka
9.oddelenie Ingrid Kollárová vychovávateľka

Poplatok za ŠKD

Rozhodnutie o platbách za pobyt dieťaťa v ŠKD

- podľa zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 114, Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch svojim VZN č.3/ 2023 určuje výšku príspevku v školskom klube detí na 15 €,
- mesačný poplatok je potrebné uhradiť vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti na príjmový pokladničný doklad,
- v prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok za aktuálny mesiac, škola si vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z ŠKD od prvého dňa nasledujúceho mesiaca,
- rodič uhrádza celú sumu za pobyt dieťaťa aj v prípade, ak v danom mesiaci dieťa navštívi klub minimálne 1 deň.

ŠKD - kalendár udalostí na školský rok 2023/2024

Názov- téma - Termín
Turistická vychádzka - September
Plody jesene - Október
Šarkaniáda - Október
Beseda s príslušníkom MP - November
Mikulášska diskotéka - December
Betlehem na Bethlena - December
Výstava fašiangových prác - Január
Karneval - Február
Aktivity v mestskej knižnici - Marec
Odpoludnie zdravej kuchyne - Marec
Veľkonočná výstavka - Apríl
ŠKD má talent - Apríl
Deň matiek-program - Máj
MDD - Jún
Koncert pre deti ŠKD - Jún
Indiánska olympiáda - Jún