Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti ohrozených sociálno-patologickým javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených. S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

Konzultuje a komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno – výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN.

Ďalej sociálny pedagóg:
-    prostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberaúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu,
-    pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikane v skupine,
-    zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
-    mapuje sociálno – patologické javy v škole,
-    venuje sa prevenciii sociálno – patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov
-    v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
-    poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
-    spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, preventistami.