Štatút Školského parlamentu

Preambula
Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej modernej školy 21. storočia.
Pri určovaní hlavných zámerov Školského parlamentu sme vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu. Školský parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania.

Článok 1.

Z á k l a d n é    u s t a n o v e n i a

- Školský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v základnej škole. Tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.
- Školský parlament spolupracuje s vedením školy, rodičmi, so žiakmi aj s učiteľmi školy a spoločne utvárajú školský život a preberajú zaň zodpovednosť.
- Cieľom zriadenia Školského parlamentu ako dobrovoľného združenia, je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried ,niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť , tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.
- Sídlom Školského parlamentu je Základná škola na Ul. G. Bethlena 41, 940 01Nové Zámky.

Článok 2.

Poslanie parlamentu

 1. zastupovať všetkých žiakov základnej školy;
 2. všímať si správanie, prospech, úspechy žiakov a upozorňovať na ne; vyzdvihnúť pozitíva žiakov a školy,
 3. vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov;
 4. podávať návrhy na zmenu, prípadne  doplnenie školského poriadku pre žiakov školy;
 5. spoločne organizovať mimoškolskú činnosť žiakov;
 6. podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia, podávať návrhy na ekologizáciu školy a jej prostredia; zapájať sa do rôznych projektov a súťaží;
 7. pomáhať šetriť energiou v triedach a v ostatných priestoroch školy;
 8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyjadrujú bežnú údržbu a opravy; mimoriadne dbať o čistotu triedy; bodovať čistotu tried a šatní;
 9. upevňovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, upevňovať prvky demokracie a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka.

Článok 3. 

Organizácia Školského parlamentu

- Školský parlament je zložený zo žiakov školy 5. – 9. ročníka a pedagogického zamestnanca – koordinátora ŠP. Pedagogických pracovníkov školy zastupuje jeden učiteľ druhého stupňa.
- koordinátorom je pedagóg, ktorého vymenuje do tejto funkcie riaditeľ školy
- Školský parlament  pracuje pod vedením riaditeľom vymenovaného učiteľa. Tento koordinátor priebežne informuje ostatných vyučujúcich o programe a obsahu zasadnutí Školského parlamentu.
- Čestným členom  Školského parlamentu je riaditeľ školy.
- Každú triedu v ŠP reprezentujú1 - 2 zástupcovia, ktorí  sú  volení priamou voľbou v kmeňovej triede na jeden školský rok.

Zvolený zástupca je povinný:
- aktívne sa zúčastňovať zasadnutí Školského parlamentu. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového zástupcu.
- Ak sa triedny zástupca trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia Školského parlamentu, ostatní členovia Žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.
- Školskému parlamentu je pridelená parlamentná nástenka. ŠP si volí funkciu nástenkára (dvaja členovia) - na zverejňovanie informácií, ktorí počas roka nástenku aktualizujú.. Nástenka informuje o fungovaní ŠP všetkých žiakov školy a členov ŠP. Táto nástenka je umiestnená na prízemí.
- Školský parlament má priestor a možnosť využívať aj web stránku školy.
- Pripomienky a návrhy k práci Školského parlamentu majú žiaci možnosť predkladať aj do pripomienkovej urny, ktorá je umiestnená pri nástenke ŠP.
- Žiaci majú možnosť dávať návrhy a podnety, prípadne kritické pripomienky aj prostredníctvom e-mailu na špeciálnu, na tieto účely vytvorenú e-mailovú adresu žiackeho parlamentu 

Článok 4.

Ustanovujúce zasadnutie

 1. Zvoláva ho koordinátor.

Školský parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí realizuje:
a) spomedzi zástupcov tajnou voľbou zvolí výbor žiackeho parlamentu – predsedu, podpredsedu, zapisovateľa, dvoch nástenkárov;

b) vytvorí protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje:
- dátum ustanovenia
- výbor a zoznam členov Školského parlamentu
- program zasadnutia
c) oboznámi sa so štatútom Školského parlamentu;
d) sa oboznámi s plánom práce Školského parlamentu.

2. Činnosť Školského parlamentu sa bude ďalej riešiť podľa tohto štatútu,  ktorý bol vypracovaný riaditeľom školy a schválený členmi Školského  parlamentu.

3. Štatút môže byť upravený ŠP.

4. Na zmenu štatútu alebo jeho doplnenia je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov ŠP.

Článok 5.

Zasadnutia žiackeho parlamentu

-Školský parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne, zasadnutia zvoláva predseda ŽP (okrem ustanovujúcej schôdze), ktorý zároveň vedie rokovanie.
-Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu.
-Mimoriadne zasadnutie možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov.
-Program rokovania Školského parlamentu zostavuje predseda Školského parlamentu spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom nástenky, alebo webovej stránky.
- Zasadnutia Školského parlamentu sú verejné.
- Na zasadaniach Školského parlamentu sa zúčastňuje koordinátor: pedagogický zamestnanec.
- Parlament si môže pozvať na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľa školy napr.:  výchovný poradca,koordinátor prevencie, resp. iní hostia
- Z každého rokovania sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje dátum rokovania, menný  zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia. V prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici.
- Zápisnicu zapisuje zvolený člen Školského parlamentu. Každá zápisnica bude prednesená a odovzdaná riaditeľovi školy.
- Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
- Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

Článok 6.

Práva a povinnosti členov Školského parlamentu

 1. Člen P má právo:

-podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŠP podľa svojich schopností a možností;
- slobodne a asertívne vystupovať na zasadnutí ŠP, vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam;
- hlasovať na zasadnutí Školského parlamentu;
- byť volený do funkcií v Školskom parlamente;
- byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou Školského parlamentu.

 1. Člen P je povinný:

- zúčastňovať sa zasadnutí Školského parlamentu;
- aktívne sa podieľať na jeho činnosti ;
- riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.

Článok 7.

Úlohy člena Školského parlamentu

- Člen ŠP je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
- Na každé zasadnutia si člen ŠP nosí poznámkový zošit, do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa na parlamente rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.

- Zapája sa aktívne do činností, akcií Školského parlamentu.
- Prispieva článkami do školského časopisu Sovička.
- Navrhuje a organizuje akcie Školského parlamentu.

 Článok 8.

Zloženie Školského parlamentu a spôsob voľby jej členov

 1. ŠP má 15 stálych členov.
 2. Členmi ŠP sú zástupcovia jednotlivých tried 2. stupňa
 3. V každej triede sa zvolí tajným hlasovaním zástupca triedy.
 4. Na prvom stretnutí žiakov kandidujúcich do predsedníctva ŠP, to znamená 15 kandidátov, to sú predsedovia jednotlivých tried, sa tajným hlasovaním zvolia 4 stáli členovia, ktorí budú tvoriť predsedníctvo ŠP (predseda+ 2 podpredsedovia+ zapisovateľ)
 5. Na  prvom oficiálnom stretnutí ŠP sa tajným hlasovaním zvolí spomedzi 15 stálych členov výbor v zložení :

a)      predseda
b)      2 podpredsedovia
c)      zapisovateľ (zástupca časopisu)
d)      pokladník
e)      fotograf
f)       grafik ( plagáty, reklama, časopis)
g)      kultúrny referent- dvaja poslanci
h)      športový referent – dvaja poslanci
i)       nástenkári
j)       poslanec zodpovedný za www.stránku

6. Členovia ŠP si spomedzi seba zvolia predsedu a 2 podpredsedov tajným hlasovaním.

7. Koordinátor má pri prijímaní uznesení ŠP hlas poradný.

8. Ak zanikne členstvo v ŠP, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členovia zvolávajú opätovné voľby.

Článok 9.

Povinnosti predsedu Školského parlamentu

 1. Predseda ŠP je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŠP a koná v jej mene.
 2. Predseda ŠP zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŠP
 3. Predseda ŠP vypracuje plán práce ŠP na začiatku nového školského roka a správu o činnosti Školského parlamentu  na konci školského roku a odovzdá  ich riaditeľovi školy.
 4. Predseda ŠP má právo:
  a)     požadovať vysvetlenia absencie členov ŠP na zasadnutiach,
  b)     byť informovaný o činnosti členov ŠP,
  c)     rozdeľovať úlohy členom ŠP,
  d)     vylúčiť člena ŠP alebo účastníka zo zasadnutia v prípade jeho nevhodného správania
 5. Predseda ŠP môže požadovať vedenie školy o vystúpenie na zasadnutí pedagogickej rady. Po svojom vystúpení sa zasadnutia nezúčastňuje.

Článok 10.

Povinnosti podpredsedov žiackej školskej rady

 1. Podpredseda ŠP preberá povinnosti predsedu ŠP v prípade jeho neprítomnosti.
 2. Podpredseda ŠP pomáha predsedovi ŠP pri organizovaní zasadnutí ŠP.

Článok 11.

Povinnosti zapisovateľa

 1. Zapisovateľ vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutí ŠP.
 2. Zapisovateľ zodpovedá za informovanosť všetkých žiakov školy o zasadnutiach ŠP.
 3. Zapisovateľ zodpovedá za príspevky o činnosti ŠP do školského časopisu.

Článok 12.

Povinnosti pokladníka

 1. Pokladník je povinný za vedenie finančných dokladov.
 2. Pokladník informuje o finančnom stave ŠP na zasadnutiach ŠP.

Článok 13.

Povinnosti športového referenta

 1. Športový referent podáva správy o športových aktivitách organizovaných v škole.
 2. Športový referent úzko spolupracuje pri organizovaní športových aktivít s učiteľmi telesnej výchovy.

Článok 14.

Povinnosti kultúrneho referenta

 1. Kultúrny referent podáva správy o kultúrnych aktivitách organizovaných na škole.
 2. Kultúrny referent úzko spolupracuje pri organizovaní kultúrnych aktivít s učiteľmi organizujúcimi kultúrne podujatia.

Článok 15.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. ŠP zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. ŠP nemá vlastný majetok.
 3. ŠP má pridelenú samostatnú miestnosť v budove školy s počítačom pripojením na internet výlučne pre potreby ŽŠR.
 4. ŠP hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 5. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RŠ jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok 16.

Záverečné ustanovenia.

 1. Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý zvolený člen ŠP.
 2. Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať na základe uznesenia ŠP formou dodatku.
 3. Tento Štatút Školského parlamentu bol schválený na zasadnutí ŠP dňa 5.9.2018, a týmto dňom vstupuje do platnosti.

Predseda ŠP :
Podpredsedovia ŠP :
Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Rajčániová
Pedagogický koordinátor: Mgr. Roman Kuttner