Školský vzdelávací program EUROTREND

Všeobecné údaje

Vzdelávací program: EUROTREND
Stupeň vzdelania:      ISCED I a ISCED II
Dĺžka štúdia:              4 a 5 rokov
Vyučovací jazyk:        slovenský
Druh školy:                 plnoorganizovaná

a) EURO– pod touto skratkou sú voliteľné predmety, ktoré škola bude vyučovať okrem povinných predmetov daných štátom na  II. stupni ZŠ.

 E – environmentálna výchova
 U – učíme sa cudzie jazyky
 R – učíme sa pre rodinu
 O – odborné vzdelávanie

Piatym predmetom na II.stupni ZŠ je matematická a finančná gramotnosť, ako to názov EURO sugeruje.

b) TREND– pod touto skratkou sú voliteľné predmety, ktoré škola bude vyučovať okrem povinných predmetov daných štátom na  I. stupni ZŠ.

  T – tradície (škola , mesto, región)
  R – relaxačné rozprávkovo (čitateľská gramotnosť)
  E – english (angličtina)
  N – net (informatická výchova)
  D – dopravná výchova

Veľkosť a charakteristika školy

ZŠ na Ul.G.Bethlena je plnoorganizovaná škola s kapacitou približne 600 žiakov. V školskom roku 2020/2021 má škola 25 tried v nasledovnej štruktúre:

  1. ročník: 3 triedy
  2. ročník: 3 triedy
  3. ročník: 3 triedy
  4. ročník: 3 triedy
  5. ročník: 3 triedy
  6. ročník: 2 triedy
  7. ročník: 2 triedy
  8. ročník: 3 triedy
  9. ročník: 3 triedy

Škola má teda v súčasnom období 25 tried. Pre jednotlivé triedy sú zabezpečené vhodné učebne, ktorých hygienická a estetická úroveň je vo väčšine prípadov špičková a ktorých vybavenosť z nich robí učebne zodpovedajúce nárokom 21.storočia.
V škole je zamestnaných celkom 71 zamestnancov – fyzický počet. Z uvedeného počtu zamestnancov je 38 pedagogických a 9 vychovávateliek  ŠKD, 2 odborní zamestnanci,   4 asistenti učiteľa, 11 správnych zamestnancov a 7 zamestnancov v školskej jedálni. Z národného projektu.

Každý pedagogický zamestnanec je kvalifikovaný. Odbornosť vyučovania je zabezpečovaná na maximálne možnej úrovni.

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a profil absolventa

Ako progresívna a moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia zavádzame do každodennej vyučovacej praxe také inovačné postupy, ktoré poznačia osobnosť nášho žiaka do takej miery, že bude môcť úspešne pokračovať v štúdiách a dosiahnuť úspešnú kariéru. Preto profil nášho absolventa určujú tieto atribúty:

a) vybavený kľúčovými kompetenciami umožňujúcimi ďalšie vzdelávanie,
b) flexibilný,
c) operatívny,
d) schopný tímovej práce,
e) dostatočne sebavedomý,
f)  schopný argumentovať a polemizovať, ale aj prijímať argumenty,
g) kreatívny,
h) schopný čerpať informácie z viacerých učebných zdrojov .

Pri stanovovaní priorít rozvoja školy máme pred očami profil absolventa ZŠ. Škola bude plniť svoju základnú vzdelávaciu a výchovnú funkciu. Nové prvky v tejto oblasti budú možnosti viaczdrojového poznávania sveta. Škola bude mimoriadnu pozornosť venovať tým žiakom, ktorí vyniknú svojím talentom v nejakej oblasti. Škola v priebehu ďalších rokov bude pokladať za svoju hlavnú úlohu zabezpečiť žiakom kompetencie životne dôležité pre ich ďalší rozvoj, pre ďalšie formovanie ich osobnosti:

a) jazykovú a komunikačnú kompetenciu
b) cudzojazyčnú kompetenciu
c) počítačovú kompetenciu
d) čitateľskú kompetenciu podľa kritérií PISA*
e) matematickú kompetenciu podľa PISA
f)  prírodovednú kompetenciu podľa PISA
g) plaveckú kompetenciu
h) pohybovú kompetenciu (šport, tanec, aerobik atď.)
i)  divadelnú a filmovú kompetenciu
j)  osobnostnú a sociálnu kompetenciu.

Naším cieľom je vychovávať moderného mladého človeka s moderným životným štýlom s dôrazom na myšlienku, že moderné a morálne nie sú v protirečení, ale môžu sa vzájomne podmieňovať.

Všetci rodičia a sympatizanti školy sa s celým znením školského vzdelávacieho programu môžu oboznámiť v budove školy, kde je prístupný na viditeľnom mieste.
*PISA - program medzinárodného hodnotenia žiakov