Predmety štátneho vzdelávacieho programu:

Názov predmetu
Skratka:
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Anglický jazyk ANJ
Matematika MAT
Informatika INF
Fyzika FYZ
Chémia CHE
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Geografia GEG
Občianska náuka OBN
Etická výchova ETV
Náboženská výchova NBV
Technika THD
Výtvarná výchova VYV
Vlastiveda VLA
Hudobná výchova HUV
Telesná a športová výchova TSV
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Pracovné vyučovanie PVC

Predmety školského vzdelávacieho programu:

Názov predmetu Skratka:
Praktická angličtina PRA
Práca s počítačom PSP
Matematická a finančná gramotnosť MFG
Matematické cvičenia MCC
Nemecký jazyk NEJ
Ruský jazyk RUJ
Tvorivé čítanie TEF
Environmentálna výchova ENV