O predmete Telesná a športová výchova

Súčasná moderná doba, ktorá sa vyznačuje prudkým rozvojom výpočtovej techniky, kladie nemalé nároky na všetkých, ktorí priamo či nepriamo vstupujú do výchovno – vzdelávacieho procesu. 

Dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania v našej škole je telesná výchova, ktorá zaujíma významné miesto v systéme výchovy mladej generácie. Telesná výchova formuje u žiakov trvalý a pozitívny vzťah k aktívnemu pohybu, prispieva k upevňovaniu zdravia, k rozvoju telesnej zdatnosti, pohybových zručností a schopností.
 
Hodiny telesnej výchovy svojou pestrosťou a zaujímavosťou smerujú k vytváraniu radosti a pozitívnych pocitov z cvičenia. 

AKTUALITY

Bethlenka cvičí vždy a všade

-

Majstrovstvá kraja vo florbale žiaci

-