O predmete Biológia

Biológia, ako predmet, je v školskom vzdelávacom programe určený pre žiakov 2. stupňa. V piatom ročníku je časová dotácia predmetu 2 hodiny týždenne a v ostatných ročníkoch je to 1 hodina týždenne. Piataci a šiestaci sa  učia o rastlinách a živočíchoch. Siedmy ročník je zameraný na ľudské telo. Obsahom ôsmeho ročníka je základná stavba organizmov, dedičnosť a životné prostredie. Učebná látka o neživej prírode sa preberá v deviatom ročníku.

Pri hodnotení výkonov žiaka sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje jeho práva a humánny prístup. Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky, vedomosti, zručnosti, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť a individuálne osobitosti žiaka. Uskutočňuje sa priebežné a celkové hodnotenie žiaka. Hodnotenie merateľných prác sa riadi  uvedenou stupnicou:

Stupnica:
známka 1 100% - 90%
známka 2   89% - 75%
známka 3   74% - 50%
známka 4    49% - 25%
známka 5    24% -   0%

Hypericum 2022

24.5. 2022 prebehla v SEV Dropie environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum. Bol to 22. ročník súťaže ...

Máme víťaza okresného kola biologickej olympiády

Dňa 21. 4. 2022 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D teoreticko-praktickej časti. Naše ...

Exkurzia do ZOO Bratislava

V utorok 3.5.2022  sa žiaci druhého stupňa Bethlenky zúčastnili exkurzie do ZOO Bratislava. Žiaci absolvovali komentovanú ...

Piataci na výstave Havrany a ich príbuzní

V stredu,16.6.2021, žiaci 5.A triedy navštívili  Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, kde prebiehala netradičná hodina biológie. ...

Biologická olympiáda

Dňa 8. februára sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C - žiaci 8. ...

Biologická olympiáda – postup do krajského kola

Krásne druhé miesto v okresnom kole biologickej olympiády a zároveň postup do krajského kola našej úžasnej a talentovanej ...