O predmete Biológia

Biológia, ako predmet, je v školskom vzdelávacom programe určený pre žiakov 2. stupňa. V piatom ročníku je časová dotácia predmetu 2 hodiny týždenne a v ostatných ročníkoch je to 1 hodina týždenne. Piataci a šiestaci sa  učia o rastlinách a živočíchoch. Siedmy ročník je zameraný na ľudské telo. Obsahom ôsmeho ročníka je základná stavba organizmov, dedičnosť a životné prostredie. Učebná látka o neživej prírode sa preberá v deviatom ročníku.

Pri hodnotení výkonov žiaka sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje jeho práva a humánny prístup. Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky, vedomosti, zručnosti, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť a individuálne osobitosti žiaka. Uskutočňuje sa priebežné a celkové hodnotenie žiaka. Hodnotenie merateľných prác sa riadi  uvedenou stupnicou:

Stupnica:
známka 1 100% - 90%
známka 2   89% - 75%
známka 3   74% - 50%
známka 4    49% - 25%
známka 5    24% -   0%

AKTUALITY

Máme víťaza okresného kola biologickej olympiády

-

Exkurzia do ZOO Bratislava

-

Piataci na výstave Havrany a ich príbuzní

-

Biologická olympiáda

-

Biologická olympiáda – postup do krajského kola

-