Nový školský predmet – tvorivé čítanie

-

Písané slovo je v súčasnej informačnej spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. Svet sa stále a čoraz rýchlejšie mení, je […]

Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra

-

Vychádza z Metodických pokynov 22/2011. • Pri verbálnej forme sa zisťuje a hodnotí najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou […]

Charakteristika predmetu slovenský jazyk a literatúra

-

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích […]