Ochrana osobných údajov - GDPR

Prevádzkovateľ:  Základná škola, G.Bethlena 41, Nové Zámky
Adresa:  G. Bethlena 41,  Nové Zámky 940 01
IČO:  37860992

Od 25.5.2018 vstúpil do platnosti zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Účelom tejto novej právnej úpravy je zvýšiť ochranu dotknutých osôb, t.j. osôb, ktorých osobné údaje sa spracovávajú. Ochrana osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv EÚ a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa stanovuje, že každý má právo na ochranu vlastných osobných údajov.

Základná škola v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpila k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení.

Na účely nariadenia EÚ a zákona č. 18/2018 Z.z. sa tým rozumie aj:

 • súhlas dotknutej osoby, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
  ·           genetický údaj
  ·           biometrický údaj
  ·           údaj týkajúci sa zdravia
  ·           spracovanie osobných údajov
  ·           obmedzenie spracúvania osobných údajov
  ·           šifrovanie atď.
 • Bezpečnostné opatrenia môžeme rozdeliť do troch základných kategórií:
  -          technické opatrenia
  -          organizačné opatrenia
  -          personálne opatrenia.
 • Dodržiavanie mlčanlivosti:
  -          každá oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch,  s ktorými príde do styku. Tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť, mimo situácií vymedzených zákonom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení ich spracovania. Povinnosť mlčanlivosti nemajú, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá sa  realizuje vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností školy podľa osobitných právnych predpisov. Týka sa to:

 • Ø  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ø  zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ø  zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ø  zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
 • Ø  zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba: Drugová Darina - personalistka a mzdy
kontaktné údaje: darina.drugova@zsbethlena.sk
tel. číslo: 035/ 6 913 311

Súhlas zákonného zástupcu - príloha