Hodnotenie predmetu hudobná výchova

Predmet HV je klasifikovaný na vysvedčení známkami.

Systém hodnotenia:
1. hodnotenie podľa metodických pokynov MŠ SR č. 7/2009-R,
2. hodnotenie podľa Interného metodického pokynu č.22/2011 – klasifikácia výchovných predmetov ,
3. hodnotenie merateľných výkonov žiaka.                                                                                                                        

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania,
• sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní.
Neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách :
• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, vrátane aplikovania osobných a sociálnych kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom,
• ústnym preverovaním úrovne vedomostí o hudbe (odporúča sa od 5. ročníka ZŠ) hlavne pri hudobných činnostiach,
• konzultáciami s ostatnými pedagógmi školy,
• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka.

Kritériá hodnotenia:
Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie (uvedené v učebných osnovách predmetu) a ich postupné dosahovanie na zreteli.

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
– záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh,
– schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách,
– schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov,

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
– žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky,
– orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie,
– hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a hrou na telo,
– orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich funkcií,
– pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť,
– integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií hudobnodramatických činností,
– aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia,

c) priebeh získavania hudobných vedomostí:
– vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami,
– poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, slovenské zvykoslovie,
– poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov  a ich najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období.

Opis naplnenia kritérií vo vzťahu k škále hodnotenia hudobnej výchovy v 5. roč. ZŠ
Stupeň hodnotenia (opis kritérií):
Zdroj: Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu predmetov výtvarná výchova a výchova umením na základnej škole na
http://www.statpedu.sk/documents//16/vzdelavacie_programy/statny_vzdelavaci_program/hodnotenie/vytvych.pdf

Stupeň výborný:
-žiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni:
-je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo a pohotovo,
-uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách,
-úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave,
-dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie,
-má aktívny záujem o hudobné umenie,
-individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa  úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných
-činnostiach.

Stupeň chválitebný:
-je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý,
-menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave,
-potrebuje sústavnú pomoc učiteľa,
- realizuje edukačné úlohy priemerne,
-chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť,
-je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa.

Stupeň dobrý
-žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom.

Stupeň dostatočný:
-žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu.

Stupeň nedostatočný:
-žiak nespĺňa kritériá,
-neodporúčame používať stupeň  dostatočný a nedostatočný v celkovom hodnotení