Vážení rodičia,

Rade školy pri ZŠ G.Bethlena 41, Nové Zámky končí zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy (RŠ), a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu. Postup ustanovenia RŠ určuje vyhláška MŠ SR z 15.4.2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

Voľby členov RŠ sú z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a poslancov mesta.

Nakoľko sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá v našej škole, zvolili sme následný postup volieb.

  • Do utorka do 14,00 hod. prijíma riaditeľka ZŠ na adrese: rajcaniova.iveta@gmail.com Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov z radov rodičov. 
  •  K návrhu je treba priložiť aj „Súhlas dotknutej osoby“, že menovaný s nomináciou súhlasí. Len takúto nomináciu je možné akceptovať.

Priebeh volieb:

  • Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním v každej triede 30.9.2020 o 16,30 hod. za prítomnosti triednych učiteľov
  • Zákonný zástupca sa po príchode do budovy školy podpíše na prezenčnú listinu
  • Na volebnom lístku budú napísaní kandidáti, ktorí boli nominovaní za rodičov do RŠ
  • Rodič zakrúžkuje štyroch alebo menej kandidátov
  • Volebný lístok odovzdá do urny, s ktorou bude po triedach chodiť volebná komisia
  • Po skončení hlasovania volebná komisia spočíta a vyhlási nových členov RŠ za rodičov 

Ďakujem Vám za spoluprácu.

 

Dokument: Súhlas dotknutej osoby.pdf