Školská súťaž v tvorivom čítaní

Písané slovo je v súčasnej informačnej spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. Svet sa stále a čoraz rýchlejšie mení, je zložitejší a ľudia v ňom potrebujú denne čítať a písať. Nakoľko dobre vie mládež na konci svojej povinnej školskej dochádzky čítať? Odpoveď na túto otázku je pre modernú spoločnosť podstatná. Množstvo informácií totiž nestačí iba prečítať, treba sa v nich vyznať a získané poznatky vhodne využiť.

Preto je v súčasnosti často diskutovanou témou čitateľská gramotnosť. ,, Čitateľská gramotnosť je porozumenie a používanie písaných textov a uvažovanie o nich pri dosahovaní osobných cieľov, rozvíjaní vlastných vedomostí a schopností a pri podieľaní sa na živote spoločnosti.”

Proces vyjadrený v definícii je proces dlhodobý, pokračujúci priam po celý život jednotlivca. Preto v systéme nášho základného vzdelávania sa aj my snažíme o rozvíjanie čitateľských kompetencií žiakov rôznymi formami prakticky na všetkých hodinách  Okrem tradičných foriem sme si naplánovali aj niekoľko netradičných. Jednou z nich je aj súťaž všetkých žiakov 7. - 9. ročníka v tvorivom čítaní.

Úlohou žiakov bolo vyriešiť test, ktorý obsahoval 16 úloh rôzneho typu, pri ktorých bolo potrebné nielen čítať s porozumením, ale aj mať otvorenú hlavu a  byť kreatívny.

Preto najväčšia pochvala patrí žiakom, ktorí dosiahli 100%:

Milan Eliáš (7. A), Nina Borovicová (8.A) a Jakub Mentel (9.A).

 V zlatom pásme (so stratou 1 bodu) sa umiestnili aj ďalší žiaci:

Zara Ratkovičová (7.A), Kamila Juhásová (8.A), Laura Turčanová (8.B), Peter Rosík (9.A), Martin Krištof (9.A), Tobias Slávik (9.A), Lenka Vojtelová (9.B), Michal Chovanec (9.B), Nikol Bajkaiová (9.B), Eduard Manet (9.B).

K dosiahnutým výsledkom žiakom srdečne blahoželáme a prajeme, aby ich preukázané čitateľské schopnosti a zručnosti boli dobrým základom  nielen ich praktického života, ale i celoživotného vzdelávania.