Súhrnná správa

Hlavička formulára
                               Výber typu súhrnnej správy
                               Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
                               Obdobie
                               Štvrťrok: III. štvrťrok
                               Rok: 2020

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

                               I.1) NÁZOV A ADRESA
                              Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
                               IČO: 37860992
                               Slovensko
                               Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Rajčániová
                               Telefón: 035/6 407 010
                               Email: zsbethlena@zsbethlena.sk
                               Webové sídlo: www.zsbethlena.sk

ODDIEL II. PREDMET

                        II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
                        II.2) Druh zákazky:  Služby

ODDIEL III. ZADANIE ZÁKAZKY

                        III.1) Zákazka č.3
                                    Názov: Rekonštrukcia a oprava konferenčnej miestnosti a učebne výpočtovej techniky

Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://novezamky.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/4156904880

                               III.2) ZADANIE ZÁKAZKY
                             III.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2020
                               III.2.2) Informácie o ponukách:  Počet oslovených uchádzačov: 3
                                                                                                    Počet prijatých ponúk: 3

III.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Peter Štaubert
IČO: 40348857
Výpalisko 1407/31, 940 02 Nové Zámky
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Štaubert

III.2.4) Informácie o hodnote zákazky s DPH

Celková hodnota zákazky 9867,50 s DPH

ODDIEL IV: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

                  IV.1) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA: 31.08.2020