Uskutočnilo sa piate zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 10. januára 2024 sa uskutočnilo piate zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedla jeho predsedníčka, Alexandra Szekeresová. Na úvod privítala všetkých predsedov a podpredsedov tried, ktorým zaželala v novom roku veľa úspechov, tak študijných ako aj osobných. Následne oboznámila všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých tried v predmetových olympiádach a športových súťažiach.
Zasadnutia sa zúčastnila aj koordinátorka Zelenej školy, Mgr. Takácsová, ktorá školu zapojila aj do projektu Strom života. Nosnou témou sa stala voda a žiaci školy môžu vymyslieť originálne nálepky, ktoré by boli v každej triede ako aj na toaletách, apelujúce na šetrenie vodou. Žiaci môžu svoje výtvarné a grafické návrhy posielať priamo pani učiteľke. Takisto sa uskutoční audit zameraný na vodu, jej používanie a spôsoby jej šetrenia, keďže je to mimoriadne vzácna tekutina a Slovensko je jednou z mála krajín s veľkými zásobami podzemnej vody, ktorá sa používa ako pitná.
Veľmi dôležitým bodom programu bola organizácia charitatívneho žiackeho plesu, ktorý sa na našej škole uskutoční tretíkrát. Ples sa uskutoční 9.2.2024, pričom vstupné je 12€ na žiaka. Vstupné bude zahŕňať večeru, nealko, sladké a slané občerstvenie. Ples sa uskutoční v čase od 17:30 do 22:00. Lístky na ples sa budú predávať u Mgr. Kuttnera od 8.1.2024 do 19.1.2024 v kabinete cudzích jazykov na druhom poschodí. Takisto prosíme všetkých, ktorí vedia prispieť nejakými cenami do tomboly, aby ich priniesli do kabinetu cudzích jazykov p. uč. Kuttnerovi najneskôr do 31.1.2024.
Parlament súhlasil s prípravou programu aj výzdobou školskej jedálne. Zároveň súhlasil s predajom tomboly, výťažok z ktorej sa použije na pomoc žiakovi našej školy, druhákovi Krištofovi, ktorý trpí závažným ochorením - spinálnou svalovou atrofiou a školu navštevuje vďaka špeciálne upravenému vozíku. Za vyzbieranú sumu mu budú môcť rodičia nakúpiť rôzne pomôcky, prípadne absolvovať špeciálne rehabilitačné cvičenia. Cena tombolového lístka zostala nezmenená - 0,50€. Veríme, že prítomní žiaci dokorán otvoria svoje srdcia, prejavia empatiu a pomôžu žiakovi našej školy zakúpením si veľkého množstva tombolových lístkov. Zároveň budú môcť vyhrať nejakú z hodnotných cien v tombole.
Na záver rokovania popriala Alexka všetkým predsedom ako aj žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom šťastný a úspešný nový rok 2024.