Uskutočnilo sa siedme zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 13.apríla 2022 sa uskutočnilo siedme zasadnutie Žiackeho parlamentu, ktoré otvoril jeho predseda Samuel Laho. V úvode sa zhodnotila činnosť za predchádzajúci mesiac, pričom sa vyzdvihli aktivity, do ktorých sa žiaci z parlamentu aktívne zapojili.

Pri príležitosti Dňa učiteľov mal Samuel zaujímavý a podnetný prejav v školskej jedálni.

Do knižnej súťaže sa nezapojil nikto, čo nás dosť mrzí, pretože nápad na zaujímavú knižnú titulku bol originálny. Následne sa prideľovali body za čistotu tried a úroveň separácie, ako aj za množstvo pozoruhodných výsledkov v rôznych vedomostných a už aj športových súťažiach.

Následne sa slova ujala Mgr. Takácsová ako koordinátorka projektu Zelená škola, ktorá pochválila členov ŽP za fotky k svetovému dňu vody - ako aj zaujímavé básničky o odpade na eko-nástenku, ktorá sa bude prerábať na Deň Zeme. Zároveň poprosila členov ŽP o pomoc pri ďalších aktivitách, cieľom ktorých je pripraviť všetko na škole tak, aby sme mohli tento rok uspieť v súťaži o zelenú vlajku školy. Všetky aktivity, ktoré sa budú realizovať ku Dňu Zeme, treba prezentovať fotografiami, ktoré sa majú poslať Mgr. Takácsovej.

Keďže 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme - teda povinnosť lepšie pristupovať k svojmu životnému prostrediu – sa rozhodli členovia ešte viac apelovať na spolužiakov pri separovaní odpadu, ako ich aj vyzvať k aktivite pri májovom zbere papiera, ktorý prebehne v termíne od 16. mája do 27. mája 2022.

Na zasadnutí sa zúčastnila aj preventistka MsÚ Mgr. Šimončičová, ktorá prítomným spomenula pokračovanie v tradícii Mestského žiackeho parlamentu, členom ktorého by boli predsedovia ŽP zo škôl v meste, a ktorého úlohou je pomáhať vytvárať v našom meste  komunitu blízku a rozumejúcu mladým ľuďom a ich potrebám. Nápady mladých ľudí sa budú aj architektonicky zohľadňovať pri revitalizácii parku oproti Gymnáziu. Najbližšie stretnutie Mestských žiackych parlamentov sa uskutoční 5. mája v Kompase. Sprevádzal ju zakladateľ Teen café a bývalý žiak našej školy Lukáš Kocera, ktorý všetkých informoval o znovuotvorení „Teen café“, ktorá slúži pre mladých ľudí ako podnetné miesto, kde sa môžu slušne zabávať a vymieňať si názory a skúsenosti na rôzne témy, ako aj zmysluplne tráviť voľný čas, keďže je tam biliard, stolný futbal, ako aj rôzne spoločenské hry. Teen café je otvorené pre mladých v stredu-piatok od 15:00 do 18:00 v priestoroch Kompasu na Pribinovej ulici.

Členovia parlamentu zároveň odsúhlasili organizáciu vedomostnej súťaže „Mozog Bethlenky“, ktorá sa uskutoční 20.mája od 8:00  v školskej jedálni. Každá trieda môže zostaviť trojčlenné družstvo, ktoré si pomenujú podľa svojho uváženia a prídu nahlásiť Mgr. Kuttnerovi do 4. mája. Viac k samotným organizačným pokynom sa prihlásené družstvá dozvedia v deň súťaže.

V závere sa Samo poďakoval všetkým za účasť a poprial veľa úspechov a entuziazmu do ďalšej školskej práce.

Mgr. Roman Kuttner