Uskutočnilo sa štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 8.decembra 2021 sa uskutočnilo štvrté online zasadnutie žiackeho parlamentu prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktoré viedol jeho predseda Samuel Laho. Na úvod privítal všetkých predsedov tried v tomto krásnom predvianočnom období.

Program zasadnutia bol pomerne skromný, keďže súčasná situácia neumožňuje organizáciu mnohých aktivít, ktoré by ŽP rád realizoval, ale aj napriek tomu môžeme byť spokojní, že v novembri sa podarili dve významné udalosti. Prvou bola online diskusia s expertom na kybernetickú bezpečnosť Karolom Suchánkom, ktorý nás poctil svojou „návštevou“ 15.novembra. Besedy, ktorá bola spoluorganizovaná s koordinátorom kybernetickej bezpečnosti na škole Mgr. Lampertom, sa zúčastnilo takmer 100 žiakov z druhého stupňa. Beseda bola veľmi zaujímavá. Na úvod pán Suchánek zodpovedal otázky, ktoré žiaci spísali p.uč. Lampertovi na hodinách informatiky. Druhá časť bola venovaná diskusii, do ktorej sa aktívne zapojili viacerí žiaci a pán Suchánek vyslovil veľkú spokojnosť s úrovňou diskusie a záujmom našich žiakov, pričom prisľúbil, že v budúcnosti by na našu školu rád zavítal aj osobne. V mene ŽP pánovi Suchánkovi ďakujeme za mimoriadne prínosnú besedu a jeho drahocenný čas, ktorý nám venoval.

Ďalším bodom programu bola analýza súťaže organizovanej ŽP z príležitosti 17. novembra sna názvom: „Mladí o mladých pre mladých“. Súťaž prebiehala online vo forme vedomostného kvízu o významných revolučných udalostiach prostredníctvom aplikácie Kahoot. Veľkú pochvalu si zaslúži Samuel Laho, ktorý celú súťaž zorganizoval a pripravil všetky otázky. Víťazmi 10€ poukážok sa stali: Sofia Mária Kasášová (8.a), Timotej Róža (7.b) a Lucia Meravá (5.c). Všetci, ktorí sa zúčastnili kvízu, sú víťazmi, lebo nadobudli nové informácie a vedomosti o okolnostiach 17. novembra a význame študentského hnutia.

Na záver rokovania poprial Samo všetkým predsedom, ako aj žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa pohody v kruhu rodiny a šťastný, úspešný zdravší a normálnejší nový rok 2022.