O predmete Biológia

Biológia, ako predmet, je v školskom vzdelávacom programe určený pre žiakov 2. stupňa. V piatom ročníku je časová dotácia predmetu 2 hodiny týždenne a v ostatných ročníkoch je to 1 hodina týždenne. Piataci a šiestaci sa  učia o rastlinách a živočíchoch. Siedmy ročník je zameraný na ľudské telo. Obsahom ôsmeho ročníka je základná stavba organizmov, dedičnosť a životné prostredie. Učebná látka o neživej prírode sa preberá v deviatom ročníku.

Pri hodnotení výkonov žiaka sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje jeho práva a humánny prístup. Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky, vedomosti, zručnosti, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť a individuálne osobitosti žiaka. Uskutočňuje sa priebežné a celkové hodnotenie žiaka. Hodnotenie merateľných prác sa riadi  uvedenou stupnicou:

Stupnica:
známka 1 100% - 90%
známka 2   89% - 75%
známka 3   74% - 50%
známka 4    49% - 25%
známka 5    24% -   0%

Beseda s poľovníkom

Dňa 16. novembra sa všetci žiaci 5. ročníka zúčastnili pútavej besedy s poľovníkom, Ing. Miroslavom...

Mini ZOO na Bethlenke

Dnes sa vestibul našej školy premenil na mini ZOO. Žiaci z druhého stupňa si pre...

Eco ŽÚR na Bethlenke

Dnes 29.9.2023 sme na našej škole opäť privítali Thomasa Puskailera s novým interaktívnym výchovným koncertom...

Okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Koncom mája sa v priestoroch novozámockého gymnázia uskutočnila okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci, organizovaná...

Piataci na exkurzii v Arboréte

V stredu 17.5.2023 sa 54 piatakov zúčastnilo exkurzie do Arboréta Tesárske Mlyňany. Žiaci spolu s...

Exkurzia žiakov 6. ročníka do ZOO Bojnice

Dňa 16.5.2023 navštívili žiaci 6. ročníka ZOO Bojnice. Žiaci v sprievode lektorky absolvovali prehliadku zoologickej...

Úžasný úspech v biologickej olympiáde v kategórii D

Dňa 20.4.2023  sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D  v ZŠ na Nábrežnej ulici...

Biologická olympiáda, kategória C – postup do krajského kola nám tesne unikol

Dňa 14. februára 2023  sa v priestoroch  ZŠ  na Nábrežnej ulici uskutočnilo okresné kolo biologickej...

Hypericum 2022

24.5. 2022 prebehla v SEV Dropie environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum. Bol to 22. ročník súťaže...