O predmete technika

-

Od školského roku 2015/2016, kedy školy vzdelávajú podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu sa predmet technika začína vyučovať v piatom ročníku. Postupne sa […]

Hodnotenie predmetu technika

-

hodnotenie podľa metodických pokynov MŠ SR č. 22/2011 hodnotenie podľa Interného metodického pokynu č. 1/2009 – klasifikácia výchovných predmetov, vydaného […]

AKTUALITY

12. ročník Technickej olympiády

-

Netradičné okresné kolo Technickej olympiády

-

Okresné kolo technickej olympiády

-