Hodnotenie predmetu technika

  1. hodnotenie podľa metodických pokynov MŠ SR č. 22/2011
  2. hodnotenie podľa Interného metodického pokynu č. 1/2009 – klasifikácia výchovných predmetov, vydaného riaditeľom školy v roku 2009
  3. hodnotenie podľa Interného metodického pokynu č. 2/2010 – lexikón hodnotiacich výrazov, vydaného riaditeľom školy v roku 2010
  4. hodnotenie merateľných výkonov žiaka:

- presnosť technického kreslenia
- presnosť obrysovania materiálu
- presnosť rezania, vŕtania, pilovania
- veľkosť odchýlky od zadaných rozmerov
- odchýlka:  0 – 2 mm  ... výborná práca 
                      3 – 5 mm  ... dobrá práca 
                      6 – viac mm ... pracuje nepresne 

Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu v predmete technika sa zameria na nasledovné oblasti: 
- zapamätanie si poznatkov – žiaci dokážu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť,
- porozumenie poznatkov – žiaci dokážu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými slovami, 
- použitie poznatkov (špecifický transfer) – žiaci dokážu poznatky: aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť.

Hodnotenie neklasifikovaného predmetu Technika formou skratiek
P-pracoval
PP-pracoval pekne
N-nepripravený na hodinu
NE- nepracoval
Predmet sa neklasifikuje. Záverečné hodnotenie na konci prvého a druhého polroka sa uskutoční slovom: absolvoval/ neabsolvoval.