Stretnutie s izraelskými rovesníkmi na hodine ANJ v 6.b

Dňa 11.2.2021 sa uskutočnila netradičná hodina anglického jazyka v 6.b. Prihlásilo sa na ňu oveľa viac žiakov ako obvykle a aj zopár neznámych dospelých učiteľov. Dôvodom bolo stretnutie žiakov našej školy s rovesníkmi z izraelského mestečka blízko Haify. Iniciátorkou stretnutia bola triedna učiteľka žiakov z Izraela, ktorá niekoľkokrát navštívila Slovensko a bola z neho uchvátená, a preto jej skrsla na um myšlienka zoznámiť žiakov jej triedy s rovesníkmi zo Slovenska. Následne poprosila angličtinárku vo svojej triede, ktorá je pôvodom Novozámčanka o nájdenie slovenského partnera, ktorým sa stala naša škola.

Cieľom hodiny bola bezprostredná komunikácia v anglickom jazyku a výmena  kultúrnych informácií o živote rovesníkov v inej krajine mimo Európy, čím sme rozvíjali u žiakov multikultúrnu výchovu a viedli ich k tolerancii a rešpektovaniu iných národov, etník a náboženstiev, čo je najlepší predpoklad predchádzaniu prejavov extrémizmu a intolerancie.

Na úvod sme sa navzájom predstavili a naučili sa pozdraviť v slovenskom a hebrejskom jazyku. Nasledovala prezentácia izraelských žiakov, v ktorej nám predstavili svoju krajinu, jej mestá, kultúru a tradície, ktoré sú odlišné od našich, aj keď určitú analógiu medzi nimi vieme nájsť. Prezentácia bola zakončená krátkym videom o krajine. Následne bol rad na našich žiakoch, aby prostredníctvom svojich prezentácií ukázali to najlepšie z našej krajiny.

V ďalšej časti nasledoval rad otázok a odpovedí o veciach, ktoré zaujímali žiakov z obidvoch krajín, o bežných veciach, voľnočasových aktivitách, dištančnom vzdelávaní, opatreniam proti ochoreniu Covid -19, obľúbených jedlách a podobne. Čas neúprosne letel, a keďže naši žiaci mali ďalšiu vyučovaciu hodinu, museli sme hodinu ukončiť skôr, ako boli zodpovedané všetky otázky. V úplnom závere sme si vypočuli štátne hymny oboch krajín a dohodli sme sa, že budúci týždeň sa stretneme opäť, aby mali žiaci možnosť sa o sebe dozvedieť ešte oveľa viac.

Táto hodina bola pre všetkých zúčastnených úžasným zážitkom a odchádzali plný dojmov tešiac sa na ďalšie stretnutie. Takéto hodiny sú pre žiakov mimoriadne prínosné, pretože nielenže spontánnym spôsobom rozvíjajú svoje komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, ale majú možnosť nájsť si nových kamarátov z rôznych krajín, s ktorými môžu udržiavať dlhodobé vzťahy, čo je pridanou hodnotou.

Mgr. Roman Kuttner