Hodnotenie predmetu Anglický jazyk

  1. Metodický pokyn č.  22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ
  2. Interné metodické pokyny
  3. Testy, päťminútovky, projekty, prezentácie - v %

100%- 90%- 1
89%- 75%-   2
74%- 50%-   3
49%- 25%-   4
24%- 0%-     5

Testy, písomné práce, projekty a prezentácie majú dvojnásobnú váhu hodnotenia. Päťminútovky, ústne skúšania a známky za aktivitu majú jednoduchú váhu. Za aktivitu na hodinách a splnenie menšej úlohy získavajú žiaci motivačné plusky- za 3 plusky- 1. Za nerobenie si domácich úloh a opakovanú nepripravenosť na vyučovaciu hodinu (nenosenie pomôcok, nerobenie si domácich úloh) dostávajú žiaci mínusky- za 3 mínusky- 5.

Hodnotenie projektov a prezentácií

Kritérium hodnotenia Maximálny počet bodov Pridelený počet bodov
a)     Obsah- dodržanie témy 10  
b)     Rozsah podľa požadovaných kritérií 5  
c)     Obrazový materiál 5  
d)     Samostatné spracovanie textu (nielen bezhlavé kopírovanie informácií z internetu, ale parafrázovanie) 10  
e)     Schopnosť odprezentovať projekt, nielen ho čítať 10  
f)      Preklad neznámych slov 5  
g)     Dodržiavanie správnej lexiky a syntaxe 10  
h)     Hodnotenie spolužiakov a učiteľa- subjektívny prístup 5  
Celkový maximálny počet bodov 60  

Kritériá hodnotenia písomných prác

a)     Obsah- splnenie zadania – 10 bodov
b)     Rozsah- podľa daných kritérií- 5 bodov
c)     Forma- podľa druhu písomnej práce- 10 bodov
d)     Lexika a syntax- 5 bodov

 Plný počet bodov: 30

 Hodnotenie: 30-27 – 1
                          26- 22-  2
       
                  21-15 -  3
                          14- 8-    4
                          7- 0 -     5