Hodnotenie predmetu fyzika

Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
a/ Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
b/ Interný metodický pokyn - vypracovaný riaditeľom školy
c/ Hodnotenie merateľných výkonov žiakov:

• Tematické testy
Stupnica:
100% - 90%
  89% - 75%
  74% - 50%
  49% - 25%
  24% -   0%

• Laboratórne práce – hodnotiace kritéria:
( 1 ) -  veľmi pekná práca – ak žiak zapíše po odbornej stránke všetky požadované úlohy správne /  no dopustí sa gramatických chýb, ktoré vyučujúci opraví /, na vyučovacej hodine pracoval precízne, presne, dodržiaval pravidlá bezpečnosti pri práci
( 2 ) - pekná práca – žiak splní danú úlohu s menšími chybami, vo výpočte urobí chybu alebo nezapíše príslušné jednotky použitých fyzikálnych veličín, pracoval zanietenie s menšími nepresnosťami pri práci
( 3 ) - dobrá práca – žiak urobil laboratórnu prácu, no protokol obsahuje závažné chyby vo výpočte, nesprávne vzorce a zle vyvodené závery, prípadne chýbajúce časti zo zápisu protokolu, pracoval v skupine s menším podielom pri pokusoch
( 4 ) - vyhovujúca práca – žiak urobil laboratórnu prácu, ale neodovzdal laboratórny protokol do daného času.
( 5 ) – žiak odmietol pracovať

• Projektová práca:
Vyhodnotenie projektu:
a/ prezentácia vlastnej práce a získaných výsledkov – prezentácia projektu, obhajoba spôsobu a formy  práce, obhajoba záverov a spôsobov riešení problémov,
b/ hodnotenie projektu – spoločné hodnotenie projektu a práce žiakov (projekt nehodnotí len učiteľ, ale aj žiaci):
- žiaci sú rozdelení do skupín a hodnotia prácu celej ďalšej skupiny,
- sledujú splnenie cieľa projektu, prezentácia a predvedenie / realizácia / projektu
-  / model  - váhy, ponorka /,
- estetický vzhľad, deľba práce v skupine pri realizácii projektu,
- maximálny počet bodov – 5,
- body zapisujú do pripravených tabuliek a na konci prezentácie sa body sčítajú,
- korektnosť hodnotenia sleduje učiteľ a má posledné slovo pri celkovom hodnotení – pridá svoje body,
- skupina s najvyšším počtom bodov získava jednotky
c)  reflexívne hodnotenie – hodnotenie na základe celkového dojmu, 
d)  kriteriálne hodnotenie – učíme žiakov tvoriť a používať kritériá stanovené na začiatku projektu,
e) v ďalšej etape učíme žiakov posudzovať závažnosť jednotlivých kritérií,
f) v poslednej etape učíme žiakov diskutovať, argumentovať o splnení týchto kritérií.