Informácie k zápisu do 1. ročníka

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

ponúkame Vám možnosť už čoskoro zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka. Stačí, ak Vaše dieťa v čase nástupu do školy dovŕši 6 rokov. Do pozornosti však dávame, že zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu základnú školu.

Slávnostný zápis bude prebiehať v priestoroch Základnej školy na Ul. G. Bethlena 41 v  Nových Zámkoch 4. a  5. apríla 2022 dopoludnia od 8:00 – do 12:00 hod. a popoludní    od  14:00   –   do   17:00 hod.

Zápis sa uskutočňuje za prítomnosti dieťaťa a jeho zákonných zástupcov. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťaobčiansky preukaz zákonného zástupcu, pretože pri zápise je potrebné zapísať osobné údaje dieťaťa – meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov.

Priebeh zápisu  -  Pedagóg priamym rozhovorom a hravými činnosťami  zisťuje či dieťa pozná farby, vie nakresliť postavičku, vie pomenovať geometrické tvary, pozná naspamäť krátku básničku alebo vie zaspievať pesničku. Zákonný zástupca vypĺňa potrebné tlačivá a dostane základné informácie k nástupu dieťaťa do školy.

Možnosť predčasného nástupu do školy  -  Ak požiadate, aby vaše dieťa prijali do prvého ročníka výnimočne skôr, ako dovŕši šesť rokov, musíte k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

Štúdium v zahraničí  -  Ak vaše dieťa, ktoré by malo nastúpiť do prvého ročníka, žije v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť, aj tak ho musíte do kmeňovej školy na Slovensku prihlásiť. Pri zápise oznámite, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiadate riaditeľku školy o povolenie študovať mimo územia Slovenska. Riaditeľka školy rovnako určí, z ktorých predmetov bude žiak - žiačka vykonávať komisionálne skúšky.

Ďakujeme Vám  za Vašu dôveru  a  tešíme sa na Vás.