Informácie pre rodičov

Do 20.9.2020 vstupujú žiaci ročníkov 1.-4. od 7:00 hod, ročníky 5.-9. od 7:30. ŠKD je do 16:30 hod.
Počas mimoriadnej situácie v SR sa predlžuje počet dní, ktoré môže ospravedlniť rodič z 3 dní na 5 dní. V čase pandémie nie je potrebné ani potvrdenie o chorobe od pediatra.
Žiak pri nástupe do školy prinesie Potvrdenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom.
Potvrdenie o chorobe od pediatra sa vyžaduje iba v prípade, že dieťa ostane dlhšie doma ako 5 pracovných dní.
Výnimky pre nosenie rúšok podľa usmernenia hlavného hygienika platia len pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci so sluchovým postihnutím.
Od 2.9. je opätovne povinná školská dochádzka!
Nárok na pandemickú OČR budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda resp. škola bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle rozhodnutia ministra školstva. Nárok na pandemické OČR pre prípad uzatvorenia triedy /školy majú aj rodičia/ oprávnené osoby, ktoré osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšeného 16 roku veku, ktorého zdravotný stav podľa príslušného primárneho pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou (v rovnakých indikáciách, ako to bolo v prvej vlne pandémie).
Škola neakceptuje potvrdenia o oslobodení od povinnej školskej dochádzky zo zdravotných dôvodov dieťaťa ako je oslabená imunita, chronické ochorenie, alebo rizikové faktory u členov spoločnej domácnosti.