Nový školský predmet - tvorivé čítanie

Písané slovo je v súčasnej informačnej spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. Svet sa stále a čoraz rýchlejšie mení, je zložitejší a ľudia v ňom potrebujú denne čítať a písať. Nakoľko dobre vie mládež na konci svojej povinnej školskej dochádzky čítať? Odpoveď na túto otázku je pre modernú spoločnosť podstatná.

Technika čítania, ktorú si žiaci osvojujú na 1. stupni ZŠ, je už nevyhovujúca. Množstvo informácií totiž nestačí iba prečítať, treba sa v nich vyznať a získané poznatky vhodne využiť. Nemáme predmet ,,čítanie”, na ktorý by sme mohli súčasný nepriaznivý stav preniesť aj s jeho riešením. Nemáme tradíciu v rozvíjaní čítania s porozumením. Tieto problémy sú výzvou pre náš vzdelávací systém. Žiada si to zmenu obsahu i štýlu vyučovania tak, aby sa žiaci obsah iba neučili, ale sa ním inšpirovali a pomocou neho rozvíjali svoje schopnosti.
Preto sme v rámci školského vzdelávacieho programu zaviedli predmet tvorivé čítanie, ktorý zatiaľ vyučujeme v 6.a 7. ročníku s hodinovou dotáciou 1 hodina týždenne. Tento predmet sa vyučuje exkluzívne v našej škole. Náš tím musel vyvinúť nemalé úsilie na vytvorenie tohto predmetu, pretože sme ho tvorili od základov. Najnáročnejšie je vyhľadávanie konkrétnych textov a tvorba úloh, s ktorými žiaci pracujú na hodinách. Výsledkom je ale predmet, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie a popularizuje vyučovanie SJL.
Primárnym cieľom predmetu tvorivé čítanie je zlepšiť čitateľskú gramotnosť žiakov, teda ovládanie čitateľských zručností a schopnosť využiť ich pri riešení úloh v rozličných situáciách praktického života.
Predmet má výrazný pragmatický aspekt. Pracuje  s textami, ktoré sa dajú začleniť do štyroch typov bežných životných situácií:
a) čítanie na súkromné účely
b) čítanie na verejné účely
c) čítanie na pracovné účely
d) čítanie na vzdelávanie
Čítanie na súkromné účely uskutočňuje jedinec na uspokojenie svojich osobných potrieb alebo intelektuálnych záujmov. Realizuje ho s cieľom získať alebo prehĺbiť osobné vzťahy k iným ľuďom
(z hľadiska druhov textov sem patria osobné listy, životopisy a informačné texty čítané vo voľnom čase a pre potešenie)
Čítanie na verejné účely uskutočňuje jedinec preto, aby sa mohol zúčastniť na aktivitách širšej spoločnosti. Zahŕňa použitie oficiálnych dokumentov a informácií o verejných záležitostiach.
Čítanie na pracovné účely pomáha pripraviť žiakov na blížiaci sa pracovný život.
Čítanie na vzdelávanie súvisí so získavaním informácií, ktoré sú súčasťou procesu učenia.
Z hľadiska školskej praxe i ďalšieho vzdelávania žiakov  je veľmi významný cieľ tohto predmetu rozvíjať kompetenciu učiť sa učiť. Kompetenciu sústredeného čítania, zaostrovania pozornosti na kľúčové slová, presného vnímania čítaného textu a hutného, jadrného, až lakonického zhrnutia témy či hlavnej myšlienky využijú žiaci vo všetkých predmetoch. Predmet má teda polyfunkčný charakter.
Jedným z nosných cieľov tohto predmetu je aj jeho motivačný potenciál, potenciál umožňujúci zážitkové vyučovanie. Vhodný výber textov umožňuje výchovne vplývať na žiakov a realizovať rôzne prierezové témy.
Predmet je hodnotený slovne, dôležitú úlohu zohráva na hodinách sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie žiakov. Na vysvedčení majú žiaci uvedené absolvoval(a). Niektoré merateľné výkony však môžu byť hodnotené známkou, ktorá sa prenesie do patričnej zložky SJL.