O predmete fyzika

Život je fyzika. Kto nerozumie fyzike, nerozumie ani životu. Fyzikálne javy, ktoré nás obklopujú v každodennom živote, môžu byť významným motivačným východiskom pre vyučovanie fyziky a odhaľovanie zákonitostí, ktoré denne pozorujeme. Vyučovanie fyziky prebieha v klasických triedach, v špeciálnej učebni fyziky, ale aj v počítačových učebniach. Vyučujúci fyziky na našej škole sú Mgr. Iveta Rajčániov a Mgr. Ľuboslava Kajanová.

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva.

V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.

Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov. 

Témy laboratórnych prác z fyziky:

6.ročník:
Meranie objemu pevného telesa.
Určenie hustoty kvapalnej látky.

7.ročník:
Meranie teploty chladnúcej vody.
Topenie ľadu.
Určenie hmotnostnej tepelnej kapacity mince.

8.ročník:
Meranie gravitačnej sily v závislosti od hmotnosti.
Overenie podmienky pre rovnovážnu polohu páky.
Určenie rýchlosti pohybu telesa.

9.ročník:
Odmeranie elektrického prúdu a elektrického napätia.
Určenie hodnoty elektrického odporu v obvode.