O predmete Nemecký jazyk

Základná škola na Ulici G. Bethlena je školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Anglický jazyk sa učí  od prvého ročníka. V siedmom ročníku pribúda druhý cudzí jazyk – nemčina. Časová dotácia pre vyučovanie nemeckého jazyka sú 2 vyučovacie hodiny týždenne. 

Učiteľmi nemeckého jazyka na našej škole sú:
Mgr. Anikó Decsi
Mgr. Adriana Baloghová                                                                                                         

Možno sa opýtate, z akého dôvodu sa máte učiť nemčinu, keď angličtina je rozšírená na celom svete a vedie pred všetkými ostatnými jazykmi. Na túto otázku by Vám odpovedala prezidentka Goetheho inštitútu, Prof. Dr. Jutta Limbach, nasledovne: „Angličtina musí byť, nemčina je plus“.

Vedeli ste, že najčastejšie hovoreným materinským jazykom v EÚ je práve nemčina?Nemčina je hlavným jazykom pre 96,75 milióna Európanov, čo je 13,3 % Európanov. Nemčina je tretím najvyučovanejším cudzím jazykom v EÚ ( po angličtine a francúzštine). Je jedným z oficiálnych jazykov Európskej únie.

Najpragmatickejším dôvodom, prečo sa učiť nemčinu, je blízkosť nemecky hovoriacich krajín. Žiaci sa môžu lepšie uplatniť na trhu práce nielen v nemecky hovoriacich krajinách, ako sú Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko, ale aj na domácom pracovnom trhu.U nás na Slovensku napríklad pôsobí až 3 000 nemeckých a rakúskych firiem. Popri angličtine sa učí veľmi ľahko, pretože tieto dva jazyky vychádzajú z rovnakého jazykového základu.

Vyučovanie nemeckého jazyka na našej škole sa orientuje na rozvíjanie komunikatívnych zručností ako sú hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie, využívajú sa rôzne didaktické postupy. Okrem toho tvoria žiaci projekty na rôzne témy, kde majú možnosť prezentovať sa. Žiaci sa učia z momentálne najmodernejších učebníc Klett Maximal interaktiv 1 a Klett Maximal interaktiv 2. Klett Maximal interaktiv je úplne nový kurz nemeckého jazyka vhodný pre žiakov - začiatočníkov na 2. stupni ZŠ ako 2. cudzí jazyk. Je určená pre vyučovanie nemčiny pri dotácii hodín 1-2 týždenne. Ide o kurz, ktorý zohľadňuje vek, záujmy a schopnosti žiakov.

Učebnica a pracovný zošit Klett Maximal interaktiv sú úzko prepojené a nadväzujú na seba. Kniha je určená hlavne na prácu na hodinách v škole, pričom pracovný zošit je najlepší na domácu prípravu a domáce úlohy, či opakovanie doma. Veľkou výhodou je tzv. zápožičková akcia, kde si žiaci učebnicu len požičiavajú. Viac informácií nájdete na stránke: http://www.vydavatelstvoklett.sk/maximal/zapozickova_akcia.pdf.

Pre domácu prípravu výborne poslúži aj on-line podpora na stránke http://www.vydavatelstvoklett.sk. Alebo stiahnutie si aplikácie Klett Augmented do mobilného zariadenia, pomocou ktorého je možné priamo z učebnice prehrávať napr. videá alebo nahrávky z učebnice.

Žiaci majú možnosť vypočuť si slovnú zásobu, čím si osvojujú správnu nemeckú výslovnosť.

Niektoré gramatické javy a slovnú zásobu si môžu zopakovať pomocou cvičení v elektronickej forme na internete: https://www.vydavatelstvoklett.sk/online_cviceni.php#lang=english&book=chill_out&cap=1&

Záujem o nemecký jazyk podporujeme aj prostredníctvom výletu  do hlavného mesta Rakúska –Viedne v zimnom období. Stáva sa tradíciou návšteva predvianočných trhov, ako aj iných pamätihodností napr. návšteva rôznych múzeí, Stephansdomu, historického centra mesta a jeho okolia. Novinkou je motivácia prostredníctvom projektu ,,Chceme vedieť nemecky. Tento projekt je určený pre žiakov 5. a 6.ročníka, ktorí sa ešte len rozhodujú pre 2.cudzí jazyk. Počas animácie bude učiteľka nemčiny angažovať žiakov do rôznych hier, ktoré odhalia zaujímavosti nemeckého jazyka, poukáže na podobnosti nemčiny a slovenčiny a predstaví nemecké reálie. Animácie sa budú realizovať počas vyučovania a jedna animačná hodina bude trvať 45 minút.Do programu je zapojených vyše 350 škôl- http://www.chcemevedietnemecky.sk.  Aj žiaci, ktorí sa zúčastňujú  jazykovo-rekondičného pobytu v talianskom Lignane, majú možnosť oboznámiť sa s nemčinou hravou formou.

Počas mimoriadnej situácie mali žiaci a priatelia školy možnosť sa zapojiť do minikurzu nemčiny, ktorý prebiehal 1x týždenne dištančne prostredníctvom aplikácie zoom. Tento kurz bol určený pre úplných začiatočníkov. 

Naši žiaci sa zúčastňujú aj olympiády v nemeckom jazyku. Najúspešnejšou reprezentantkou školy je naša bývalá žiačka- Jasmine Záležáková, ktorá obsadila v šk.roku 2019/2020 krásne 1.miesto v kategórii 1C na  krajskom kole v Nitre a 3.miesto na celoštátnom kole v Bratislave. Jasmine srdečne blahoželáme k mimoriadnemu úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!                                                               

Výlet do Viedne 2018

Olympiáda v nemeckom jazyku 2018/2019
Jasmine Záležáková

Projekt ,,Chceme vedieť nemecky,,

Jazykovo- rekondičný pobyt Lignano 2019