O prvom stupni

Základná škola G. Bethlena už niekoľko rokov realizuje kvalitne a detailne prepracovaný   Školský vzdelávací program „EUROTREND“. Ten pozostáva z dvoch častí. Na prvom stupni pracujeme s programom Trend, ktorý bol vytvorený na základe príslušných dokumentov vydaných Ministerstvom  školstva  SR.  Prirodzene, bolo nevyhnutné zohľadniť pri jeho tvorbe aj potreby a požiadavky spoločnosti, pre efektívnejšie vzdelávanie žiakov.

V 1. ročníku je  predpísaných podľa  rámcového učebného  plánu pre primárne vzdelávanie  22 vyučovacích  hodín v týždennom  pláne,  z toho  20 hodín  je  v povinnej časti Inovovaného ŠVP a 2 hodiny tvoria voliteľné hodiny Školského vzdelávacieho programu. Tieto hodiny sú využité v predmete anglický jazyk, čím nastáva kontinuita so vzdelávaním v materských školách a u žiakov sa rozvíja jazyková gramotnosť.

Anglický jazyk (2 hodiny)
Prváci sa na hodinách anglického jazyka zábavnou formou – didaktickými hrami, piesňami, rýmovačkami, básničkami zoznamujú s cudzím jazykom, osvojujú a utvrdzujú si nové slová, rozvíjajú komunikačné zručnosti. Tento proces je založený na vizuálnom a akustickom základe, teda žiaci dokážu nadobudnuté poznatky aplikovať prostredníctvom asociácií. 
V 2. ročníku Školský vzdelávací program predpisuje 23 vyučovacích hodín, pričom 20 hodín tvorí povinná časť Štátneho vzdelávacieho programu a 3 hodiny sú voliteľné. Tieto tri hodiny sme sa rozhodli rozdeliť do dvoch kľúčových predmetov, ktoré sú pre žiakov v ďalších ročníkoch, ale aj na iných predmetoch nevyhnutné.  

Anglický jazyk (2 hodiny)
Druháci na hodinách anglického jazyka pokračujú v zábavnom spoznávaní cudzieho jazyka, no postupne pri osvojovaní slovnej zásoby aplikujú poznatky zo slovenského jazyka – písanie, čítanie a učia sa správne zapisovať a vyslovovať a prečítať nové pojmy. Pokračujú v  rozvíjaní komunikačných zručností v cudzom jazyku prostredníctvom moderných vyučovacích metód a foriem práce, pomocou výukových programov, didaktických hier a interaktívnych činností.

Práca s počítačom (1 hodina)
Žiaci druhého ročníka z domáceho prostredia väčšinou poznajú počítačové technológie. Avšak cielenou prácou na hodinách a zoznamovaním sa s rôznymi druhmi programov u nich rozvíjame nielen počítačová gramotnosť, ale pracujeme aj na trénovaní jemnej motoriky. Žiaci majú možnosť naučiť sa prostredníctvom výukových programov riešiť úlohy, cvičenia, čím vzniká možnosť v niektorých predmetoch nahradiť klasické domáce úlohy pútavými interaktívnymi cvičeniami.    

V 3. ročníku je stanovených podľa rámcového učebného plánu pre primárne vzdelávanie 25 hodín, pričom 23 hodín tvorí povinná časť Štátneho vzdelávacieho programu a  2 hodiny sú voliteľné. Tieto dve hodiny sme sa rozhodli rozdeliť do dvoch predmetov, Tvorivé čítanie  a Matematické cvičenia.

Tvorivé čítanie (1 hodina)
Žiaci 3. ročníka si na hodinách tvorivého čítania zdokonaľujú v čítaní s porozumením, rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, pracujú s textom, pokúšajú sa o malé literárne prvotiny.

Matematické cvičenia ( 1 hodina)
Matematické cvičenia nadväzujú na predmet matematika. Rozvíjajú u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. Zovšeobecňovaním názorných predstáv a praktických skúseností žiakov sa systematicky utvárajú a rozvíjajú matematické vedomosti, zručnosti a návyky. 

V 4. ročníku je stanovených podľa rámcového učebného plánu pre primárne vzdelávanie 26 hodín v týždennom pláne, z toho 1hodinu tvorí voliteľná hodina Školského vzdelávacieho programu Tvorivé čítanie.

Tvorivé čítanie (1 hodina)
Hodiny tvorivého čítania v 4.ročníku sú venované zdokonaľovaniu v čítaní s porozumením, rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, príprave na testovanie v 5. ročníku riešením testových úloh, práci s textom, s odborným textom a pokusom o vlastnú literárnu tvorbu, krátke príbehy a básničky.

PaedDr. Mária Šimoniková, vedúca MZ 1. – 4. ročník