ONLINE - Preventívne aktivity so školským psychológom a so sociálnym pedagógom počas dištančného vyučovania

Preventívne aktivity so žiakmi sú orientované na pozitívny rozvoj osobnosti žiaka, jeho schopností a zručností. V súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii sú deti vyučované dištančne, chýba im často osobný sociálny kontakt s ostatnými spolužiakmi. Hlavným cieľom týchto aktivít je dopriať žiakom možnosť tráviť čas so svojimi kamarátmi, poskytnúť im online priestor na spoločnú hru a diskusiu.

Žiakom sa venuje odborný tím zamestnancov inkluzívneho tímu – školské psychologičky Mgr. Lucia Pethő, PhD., Mgr, Miriam Štibrányová a sociálna pedagogička Mgr. Helena Lukácsová.

Preventívne aktivity sa prispôsobujú vzhľadom na vek žiakov. V nižších ročníkoch využívame formu relaxačných a hravých aktivít zameraných na:

 1. Rozohrievacie aktivity a sebapoznávanie
 2. Relaxačné aktivity – dôležité na posilnenie telesného a duševného zdravia
 3. Kooperáciu a spoluprácu medzi spolužiakmi
 4. Rozvoj komunikačných zručností
 5. Rozvoj kreativity a tvorivosti
 6. Rozvoj emocionálnej inteligencie

Vo vyšších ročníkoch /7.-9./ pracujeme formou rozhovoru a diskusie na rôzne témy. Rozhovory sú zamerané na konkrétne sociálno-patologické javy, s ktorými sa žiaci stretávajú vo svojich rovesníckych skupinách. Sú rozdelené do viacerých blokov, s cieľom zabezpečiť formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu, k ochrane telesného a duševného zdravia, k  odstraňovaniu zdraviu škodlivých vplyvov a k prevencii rizikového správania.

 1. Nežiadúce javy v spoločnosti a ich riziká
 2. Mýty o nikotíne a fajčení
 3. Škodlivý vplyv alkoholu na zdravie
 4. Internet a sociálne vzťahy.
 5. Drogy a závislosť

S každou triedou sa stretávame raz za dva týždne. Spätná väzba žiakov a rodičov na aktivity je pozitívna. Žiaci sa už tešia na ďalšie stretnutia.

Kontakt: inklúzia.bethlenka@gmail.com