Organizácia vyučovania na ZŠ G. Bethlena od 11.1.2021

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24.1.2021 upravujeme výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

 • Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný :
  Ročník : Rozsah hodín výučby
1. - 3. 10h / týždenne
4. - 5. 12h/   týždenne
6. - 9. 15h/  týždenne

 - týmto odporúčaniam ŠPU zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre I. stupeň a II. Stupeň

 •  Na základe rozhodnutia pedagogickej rady konanej dňa 19.11.2020 sa budú predmety najmä výchovného charakteru (na 1.stupni HUV a TSV,  na II. stupni  HUV, VYV, TSV, INF) a predmety školského vzdelávacie programu (MFG) hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval.
 • Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga, budú mať i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line na dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom.
 • V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na I. a II. stupni on–line rodičovské združenia, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Následne podľa potreby môžu prebehnúť individuálne konzultácie rodičov s vyučujúcimi.
 • Triedna učiteľka tiež uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne - a len po dohode. Termín nastaví triedna učiteľka v každej triede, a výnimočne po dohode s rodičom.
 • Školské psychologičky majú pre Vaše deti taktiež pripravené rôzne on–line relaxačné hry a aktivity 1x týždenne v každej triede. Účasť dobrovoľná, ale pre socializáciu detí veľmi prospešná. Prosím rodičov, umožnite ju svojim deťom využiť. Rozpis týchto aktivít bude zverejnený cez Edupage.
 • Komunikácia rodič učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.
 • V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.
 • Naďalej platí, že rodič, ktorý nechce dať svoje dieťa do školy, môže žiaka z vyučovania ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
 • Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorený prvý stupeň základnej školy v štandardnom režime. Rezort školstva odporúča pre prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
 • Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.
 • Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

Žiaci na I. stupni

 • Od 1. -24.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
 • Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.
 • ŠKD v tomto týždni bude otvorený len pre žiakov rodičov kritickej infraštruktúry od 7:00 do 16:00 hod. Od 11.1. do 13.1.2021 do 12:00 hod bude možné prihlásiť žiaka do ŠKD na ďalší týždeň od 18.1. do 22.1.2021 cez prihlasovanie  Edupage pre rodičov z kritickej infraštruktúry ako  aj rodičom, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu.  

Žiaci na II. stupni

 • Žiaci II. stupňa pokračujú vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
 • Klasifikáciu žiakov za I. polrok ukončujeme v riadnom termíne do 31.1.2021. Žiaci nech sa teda usilujú získať, či opraviť si známky z jednotlivých predmetov do tohto termínu.
 • Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a zdržiava sa doma a len výnimočne a v oprávnených prípadoch opúšťa svoj domov v súlade s aktuálnym zákazom vychádzania.
 • Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.
 • Ruší sa Testovanie 5  v piatom ročníku.
 • Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021. V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája). Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).  Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky. Výchovná poradkyňa, Mgr. A.  Kecskésová, Vám priebežne bude zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené. V prípade otázok neváhajte kontaktovať výchovnú poradkyňu prostredníctvo mailu. andi.kecskesova@gmail.com.
 • Testovanie 9 prebehne v dňoch  9.-10.jún 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

Slovo na záver:

Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas.  Nepoľavujte. Ďakujem rodičom za každú ústretovosť a porozumenie.

Mgr. Iveta Rajčániová, riaditeľka školy

V Nových Zámkoch  8.1.2021