Oznam

Vážení rodičia.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na škole, Vás chcem oboznámiť s metodickým postupom, ktorým sa riadime:

- 4.12.2020 bola pozitívne testovaná  p. učiteľka ročníkov 1.-4., ktorá nám túto skutočnosť nahlásila o 11:47 hod. O 13:29 hod. sme na základe nariadenia RÚVZ - oddelenie epidemiológie  informovali cez Edupage o tejto skutočnosti zákonných zástupcov žiakov tried 1.B a 3.C, v ktorých pani učiteľka vyučovala. Tieto triedy sú v karanténe do 14.12.2020. Žiaci týchto tried nastupujú do školy  na prezenčné vzdelávanie 15.12.2020.

- V utorok 8.12.2020  o 9:26 hod. nám telefonicky oznámil rodič svoju pozitivitu s tým, že zdravotný stav svojho dieťaťa konzultoval s pediatrom aj hygienou, nakoľko dieťa je vo veku do 10 rokov a začalo mať prejavy ochorenia na Covid 19. O 9:39 hod. sme o tejto skutočnosti informovali zákonných zástupcov ostatných žiakov z 4.A a 2.B triedy cez správy Edupage.

- Do 9.12.2020 sa otestovalo 20 zamestnancov školy s negatívnym výsledkom.

- 10.12.2020 boli na testoch ďalší dvaja zamestnanci, z ktorých jeden pedagogický zamestnanec - ročníkov 5-9 bol pozitívny na Covid 19. Z dôvodu, že tento vyučujúci zastupoval v triedach 2.A a 3.B po konzultácii s RÚVZ oddelenie epidemiológie som ako riaditeľka školy udelila riaditeľské voľno na jeden deň 11.12.2020 týmto dvom triedam, v ktorých vyučujúci zastupoval. Počas dnešného dňa čiže  11.12.2020  vedenie RÚVZ- oddelenie epidemiológie  rozhodlo, že triedy 2.A a 3.B od 14.12.2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

-11.12.2020 boli na testoch ďalší traja zamestnanci a boli negatívni, t. z. že v priebehu týždňa bolo otestovaných spolu 25 zamestnancov

Všetky naše rozhodnutia, ktoré prísne dodržiavame sú prekonzultované s RÚVZ oddelenie epidemiológie, aby sme zabránili šíreniu tejto choroby. Prosíme všetkých rodičov  o pochopenie a podporu. V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok, nás neváhajte kontaktovať, aby sme spoločne zabránili šíreniu  nepravdivých a nepodložených informácií.

Mgr. Iveta Rajčániová, riaditeľka školy