OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe §3 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §5 ods. 1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov primátor mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. vymenoval Mgr. Róberta Jonáša do funkcie riaditeľa ZŠ G.Bethlena 41, Nové Zámky s účinnosťou od 07.02.2024.