Plán verejného obstarávania pre rok 2023

Úrad pre verejné obstarávanie

Plán verejného obstarávania pre rok 2023

Tovary a služby

P.č. Názov predmetu zákazky Stručný opis predmetu zákazky Členenie podľa predpokladanej hodnoty zákazky Lehota dodania, resp. časový plán Suma Zdroj financovania
  1. Tovar predmet zákazky pozostáva z dodávky učebníc ANJ pre žiakov II. stupňa zákazka s nízkou hodnotou 2023 3 900 € ŠR
  2. Služba Rekonštrukcia - oprava soľnej jaskyne zákazka s nízkou hodnotou 2023 3 500 € ŠR
  3. Tovar Nákup výklopnej elektrickej panvice do školskej kuchyne zákazka s nízkou hodnotou 2023 6 000 € ŠR
  4. Služba Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku zákazka s nízkou hodnotou 2023 11 250 € ŠR
  5. Služba Oprava elektroinštalácie a elektro zariadení v budove ZŠ zákazka s nízkou hodnotou 2023 4 500 € ŠR
  6. Tovar Predmet zákazky pozostáva z dodávky učebníc pre žiakov I a II. stupňa zákazka s nízkou hodnotou 2023 13 786 € ŠR
  7. Služba Zabezpečenie školy v prírode zákazka s nízkou hodnotou 2023 6 400 € ŠR
  8. Služba Komplexné upratovanie a rekonštrukcia pivničných priestorov zákazka s nízkou hodnotou 2023 1 500 € ŠR
  9. Tovar Nákup vybavenia do učební - nákup počítačov - 16 ks zákazka s nízkou hodnotou 2023 1 600 € ŠR
10. Služba Oprava a údržba 3. poschodia a ŠJ - oškrabanie maľovky, vysprávka prasklín, izolovanie zatečených plôch, strierkovanie stropov a stien, maľovanie zákazka s nízkou hodnotou 2023 2 500 € ŠR
11. Služba Oprava a výmena žalúzií v triedach zákazka s nízkou hodnotou 2023 4 500 € ŠR
12. Tovar Nákup stoličiek do ŠJ zákazka s nízkou hodnotou 2023 15 000 € ŠR