Predmet Hudobná výchova

V rámci hudobného krúžku- ako aj predmetu hudobná výchova- priebežne počas celého školského roka zabezpečujeme  hudobnú časť školských programov. V druhom polroku sa intenzívne venuje príprave  žiakov na súťaž Slávik Slovenska.

Na vyučovacích hodinách hudobnej výchovy sa priebežne počas celého školského roka opakuje hymna SR a školy, a tým plníme úlohu výchovy k národnej hrdosti, ale aj k hrdosti ku vlastnej škole.

Podľa aktuálnych ponúk vyberáme výchovné koncerty, ktoré sa témou viažu k tematickým výchovno-vzdelávacím plánom.

Od septembra školského roka 2019/2020 funguje na škole hudobný krúžok v rozsahu 30 hodín  každý štvrtok v čase od 14.05-15.05. V rámci tohto krúžku sa prezentujeme na rôznych vystúpeniach našou školskou kapelou BShowBand.