O predmete Chémia

"Posledným" predmetom, s ktorým sa žiaci našej školy stretávajú (ale o to možno radšej) je chémia. Vyučovanie chémie prebieha v siedmom (2hod./týždeň), ôsmom (2hod./týždeň) a deviatom ročníku (1h/týždeň). Za to, aby sa Vaše ratolesti stali malými chemikmi, zodpovedajú kvalifikovaní vyučujúci: Mgr. Ivana Stanková a Mgr. Róbert Jonáš.

Chémia sa vyučuje v klasických triedach, v špeciálnej učebni chémie, ale aj v počítačových učebniach. Pri výučbe používame učebnice Chémie pre 7., 8. a 9. ročník schválené Ministerstvom školstva SR. Aby sme ale rozšírili našim žiakom obzor v tejto oblasti čo možno najviac, využívame aj bohatú ponuku doplnkovej literatúry. Vzhľadom na jazykovú profiláciu školy využitie nájdu aj cudzojazyčné učebnice.
Na hodinách chémie si v špeciálnej učebni môžu žiaci osvojené teoretické poznatky aj prakticky overiť. Získavajú tým aj praktické zručnosti pri zostavovaní aparatúr, uskutočňovaní pokusov a pod. Vybavenosť školy laboratórnymi pomôckami a chemikáliami je na veľmi vysokej úrovni.
Pri hodnotení výkonov žiaka sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje jeho práva a humánny prístup. Predmetom hodnotenia sú najmä učebné výsledky, vedomosti, zručnosti, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť a individuálne osobitosti žiaka. Uskutočňuje sa priebežné a celkové hodnotenie žiaka. Hodnotenie merateľných prác, ako sú tematické previerky a kontrolné previerky, sa riadi  uvedenou stupnicou:

Stupnica:
známka 1 100% - 90% 
známka 2   89% - 75%
známka 3   74% - 50%
známka 4   49% - 25%
známka 5   24% - 0%

Pri hodnotení záznamov z laboratórnych prác sa uplatňuje nasledovné hodnotenie:
( 1 ) -  veľmi pekná práca – ak žiak zapíše po odbornej stránke všetky požadované úlohy správne (no dopustí sa gramatických chýb, ktoré vyučujúci opraví), na vyučovacej hodine pracoval precízne, presne, dodržiaval pravidlá bezpečnosti pri práci
( 2 ) - pekná práca – žiak splní danú úlohu s menšími chybami, pracoval zanietenie s menšími nepresnosťami pri práci
( 3 ) - dobrá práca – žiak urobil praktickú aktivitu, no záznam obsahuje závažné chyby a zle vyvodené závery, prípadne chýbajúce časti zo zápisu, pracoval v skupine s menším podielom
( 4 ) - vyhovujúca práca – žiak urobil praktickú aktivitu, ale neodovzdal záznam z praktickej aktivity do daného času.
( 5 ) – žiak odmietol pracovať

Známkou budú klasifikované laboratórne práce vo všetkých ročníkoch.

No post found