Predmet Hudobná výchova

-

V rámci hudobného krúžku- ako aj predmetu hudobná výchova- priebežne počas celého školského roka zabezpečujeme  hudobnú časť školských programov. V […]

Hodnotenie predmetu hudobná výchova

-

Predmet HV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Systém hodnotenia: 1. hodnotenie podľa metodických pokynov MŠ SR č. 7/2009-R, 2. hodnotenie podľa Interného […]

AKTUALITY

Celoslovenské kolo súťaže Slávik Slovenska

-

Slávik Slovenska – celoslovenské finále

-