Predmet Hudobná výchova

V rámci hudobného krúžku- ako aj predmetu hudobná výchova- priebežne počas celého školského roka zabezpečujeme ...

Hodnotenie predmetu hudobná výchova

Predmet HV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Systém hodnotenia: 1. hodnotenie podľa metodických pokynov MŠ SR...

Celoslovenské kolo súťaže Slávik Slovenska

V sobotu 25.6. 2022 sa v budove Slovenského rozhlasu konalo Celoslovenské kolo speváckej súťaže Slávik...

Slávik Slovenska – celoslovenské finále

26.6.2019 sa Gabriel Suchý, žiak 6.C triedy, zúčastnil národného finále celoštátnej súťaže detí a mládeže v interpretácii...