Súhrnná správa - dodanie elektrickej energie

Hlavička formulára

                               Výber typu súhrnnej správy
                               Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
                               Obdobie: Štvrťrok: II. štvrťrok, Rok: 2020

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
                               I.1) NÁZOV A ADRESA
                             Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
                               IČO: 37860992
                               Slovensko
                               Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Rajčániová
                               Telefón: 035/6 407 010
                               Email: zsbethlena@zsbethlena.sk
                               Webové sídlo: www.zsbethlena.sk

ODDIEL II. PREDMET

                             II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
                             II.2) Druh zákazky: Dodanie elektrickej energie

ODDIEL III. ZADANIE ZÁKAZKY

                            III.1) Zákazka č.3
                             Názov: Združená dodávka elektriny
                             Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://novezamky.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/4155088102
                             III.2) ZADANIE ZÁKAZKY
                            III.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy: 30.06.2020
                             III.2.2) Informácie o ponukách: Počet oslovených uchádzačov: 3
                                                                                                  Počet prijatých ponúk: 3

III.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Slovenský plynárenský priemysel
IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Hrdinová

III.2.4) Informácie o hodnote zákazky s DPH
Celková hodnota zákazky 24 742,87 s DPH/2 roky

ODDIEL IV: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

                        IV.1) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA: 31.07.2020