Systém hodnotenia a klasifikácie na 1. stupni ZŠ

Hodnotenie je pojem, s ktorým sa stretávame každý deň a pomáha nám zlepšovať svoje schopnosti. Hodnotenie prebieha či už vedome alebo nevedome a prichádza od nás, ale aj pre nás. V školskom prostredí nie sú, akoby sa očakávalo, iba žiaci, ale pre neustále zlepšovanie sa aj samotní učitelia. Spätnou väzbou od žiakov, resp. sebareflexiou dokáže každý človek zhodnotiť svoju prácu a zlepšovať ju. 

Sme si vedomí toho, že  hodnotenie (máme na mysli jeho kvantitatívnu podobu - klasifikáciu) je predpokladom štartu žiaka do ďalšieho života, resp. predpokladom vstupu na vyšší stupeň školy. Pre rodičov plní školské hodnotenie okrem informatívnej funkcie i funkciu sociálnu, pretože v súčasných podmienkach ovplyvňuje možnosť dieťaťa zaradiť sa do určitej sociálnej štruktúry. Z hore uvedených dôvodov nám hodnotenie nie je ľahostajné, sme si vedomí faktu, že pre  žiakov s menšími úspechmi je často obávanou súčasťou učenia sa a to hlavne hodnotenie sumatívne (finálne) - vysvedčenie. Práve preto však poskytujeme priestor všetkým rodičom, aby využili konzultačné hodiny učiteľov a v priebehu roka sa informovali, diskutovali a snažili sa nájsť spoločne s učiteľom ten správny spôsob motivácie a hodnotenia žiaka a tým jeho následné zlepšovanie sa.

V našej škole sa snažíme hodnotením pripraviť žiakov na život. Upriamiť ich pozornosť na seba samých, naučiť ich pracovať na sebe. Pracujeme na tom, aby hodnotenie realizované na našej škole bolo inšpirujúce, motivujúce a bolo prostriedkom spätnej väzby, ktorá je nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu. Využívame rôzne druhy a formy hodnotenia a nezabúdame ani na zásady a spôsoby slovného hodnotenia, ktoré bolo dlho súčasťou nášho edukačného procesu. 

Vo vyučovacom procese hodnotíme písomný aj ústny prejav. Na hodnotenie písomných prác (tematických previerok, kontrolných previerok, vstupných previerok, písomných testov,  kontrolných diktátov) využívame túto stupnicu:         

100   –   90 %    =  1
89     –   75 %    =  2
74     –   50 %    =  3
49     –   25 %    =  4
24  –     0 %     =  5

Kontrolné diktáty :    
0 – 1 chyba    = 1
2 – 4 chyby    = 2
5 – 7 chyby    = 3
8 – 10 chýb    = 4
11 a viac chýb  = 5

Hodnotenie a klasifikácia v 1. a 2. ročníku

Na hodinách  slovenského jazyka cvičné diktáty, pravopisné cvičenia, slohové práce,  krátke testy hodnotíme uvedením počtu chýb, slovným komentárom, bodmi (počet bodov/chýb = počet slov/javov/..., napr. 10 slov v pravopisnom cvičení  = 10 bodov). Prácu na hodinách matematiky, napr. bleskovky, päťminútovky krátke testy hodnotíme uvedením počtu chýb,  slovným komentárom,  bodmi (napr. 10 príkladov  = 10 bodov).Výkony žiaka, praktické zručnosti pri pokusoch, teoretické vedomosti, aktivitu  na hodinách prírodovedy a vlastivedy  učiteľ hodnotí slovne,  pochvalou, motivačnou známkou. Ústne odpovede sú hodnotené známkou. Žiakov na hodinách anglického jazyka hodnotíme známkami so slovným komentárom, oceňujeme ich záujem, snahu, aktivitu, správnu výslovnosť, slovnú zásobu. 

Výchovné predmety – výtvarná výchova, telesná výchova, hudobná výchova  sú klasifikované a hodnotené známkou. Učiteľ hodnotí výkony žiaka priebežne počas vyučovacej hodiny.     Pri hodnotení vychádzame z  interného metodického pokynu č.1 vypracovaného riaditeľom školy.

Pri hodnotení žiackych projektov vychádzame z nasledovných kritérií:

 1. dodržanie témy
 2. rozvíjanie témy, hĺbka, obrázkový materiál, použitie zdrojov, samostatnosť, tvorivosť, nápaditosť, originalita
 3. estetická úroveň

Projekty žiakov hodnotíme slovne, výstavkou najlepších projektov a najlepšie aj motivačnou známkou - 1.

Hodnotenie a klasifikácia v 3. a 4. ročníku

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Pravopisné cvičenia, diktáty sú hodnotené podľa uvedenej stupnice.
 2. Cvičné diktáty učiteľ hodnotí uvedením počtu chýb.
 3. Tematické previerky, polročné a výstupné previerky, testy sú klasifikované podľa percentuálnej stupnice  uvedenej vyššie.
 4. Slohové práce sú hodnotené slovne (štylizácia, obsah, úhľadnosť písma).
 5. Vynikajúce práce sú hodnotené aj motivačnou známkou.
 6. Ústne odpovede sú hodnotené známkou.

Matematika

 1. Päťminútovky, desaťminútovky, bleskovky sú hodnotené uvedením počtu chýb, resp. bodovacím systémom, samostatné práce, tematické previerky, polročné a koncoročné práce a testy sú klasifikované známkou podľa percentuálnej stupnice uvedenej na strane 1 (v úvode).
 2. Čiastkové výborné výkony žiaka učiteľ hodnotí slovne.
 3. Ústne odpovede žiakov sú klasifikované známkou.

Prírodoveda, vlastiveda

 1. Tematické previerky, päťminútovky sú klasifikované podľa percentuálnej stupnice uvedenej na strane 1 (v úvode).
 2. Ústne odpovede sú klasifikované známkou.
 3. Výborné výkony žiaka (praktické zručnosti pri pokusoch, teoretické vedomosti, aktivitu) na hodine učiteľ hodnotí slovne, motivačnou pochvalou.

Projekty  a prezentácie

 1. Učiteľ hodnotí: obsah, výstižnosť, grafickú časť, textovú časť, či spĺňa stanovené kritériá, teoretickú prípravu žiaka, sprievodné slovo k projektu, rôznorodosť využitých zdrojov informácií, prezentačné zručnosti.
 2. Projekty sú hodnotené známkou alebo slovne, obe hodnotenia majú mať motivačný charakter a povzbudzovať žiakov do ďalšej práce.

Bodovací systém päťminútoviek, (desaťminútoviek):

(10 slov,  10 príkladov na počítanie)

10 správnych odpovedí     10 bodov
9 správnych odpovedí       9 bodov
8 správnych odpovedí       8 bodov
7 správnych odpovedí       7 bodov
6 správnych odpovedí       6 bodov
5 správnych odpovedí       5 bodov
4 správne odpovede          4 body
3 správne odpovede          3 body
2 správne odpovede          2 body
1 správna odpoveď            1 bod

Transformácia bodov na známky :
10 – 9 bodov     = 1
8 – 7 bodov       = 2
6 – 5 bodov       = 3
4 – 2 body         = 4
1        bod            = 5

 Výtvarná výchova, telesná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie

 1. Výchovné predmety sú klasifikované a hodnotené známkou.
 2. Učiteľ slovne hodnotí výkony žiaka priebežne počas vyučovacej hodiny.
 3. Pri hodnotení vychádzame z interného metodického pokynu č.1 vypracovaného riaditeľom školy.

 Anglický jazyk

Hodnotenie testov:
100   –   90 %   ... 1
89   –   75 %     ... 2
74   –   50 %     ... 3
49   –   25 %     ... 4
24  –     0 %      ... 5

Hodnotenie päťminútoviek: (10 slovíčok)

100 – 90 %    0 - 1 chyba
80 – 70 %      2 – 3 chyby
60 – 50 %      4 – 5 chýb
40 – 20 %      6 – 8 chýb
10– 0 %          9 – 10 chýb

Ústne odpovede hodnotíme známkou, slovným komentárom. Pri hodnotení žiakov vychádzame z Metodických pokynov MŠ SR č. 22/2011 a z interného metodického pokynu č.1 vypracovaného riaditeľom školy.

Prospech  žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

Stupeň 1 (výborný)                                                       

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)                                               

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)                                                       

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

ZDROJ: METODICKÝ POKYN Č.22/2011 – R Z 01. MÁJA 2011 NA HODNOTENIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Vypracovali:  Mgr. Erika Zemková, PaedDr. Mária Šimoniková