Už niekoľko rokov sa v mesiaci október v priestoroch ZŠ G. Bethlena  Nové  Zámky  stretávajú kolektívy  žiakov, učiteľov MŠ a ZŠ s cieľom výtvarne a tvorivo sa navzájom  obohatiť.

 V tomto roku sa projektový deň „Urobme si  farbičkové  domčekovo“ realizoval dištančnou formou, vzhľadom na epidemiologickú situáciu krajiny.  Do projektu, ktorý  sme mohli zrealizovať vďaka  finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja, sa zapojili tri materské a tri základné školy z okresu Nové Zámky.

Kolektívy žiakov MŠ – Šoltésová,   Bitúnková, MŠ – Kvietok Nové Zámky a ZŠ Tvrdošovce, ZŠ Jasová a ZŠ G. Bethlena  Nové Zámky, na základe poskytnutých informácií tvorili kolektívne práce v priestoroch svojich škôl. Téma bola veľmi príťažlivá - farbičkové domčekovo.

Inšpiráciou pre kolektívy žiakov boli rozprávky, básničky, reálny svet ľudí i živočíchov.  Niektorí sa inšpirovali geometrickými tvarmi, iní svoje domčeky budovali maľbou či kombinovanou technikou. Vtáčie príbytky sa taktiež stali predmetom ich úspešného výtvarného stvárnenia. Najdôležitejšie však bolo, že sa všetci zúčastnení pri práci  dobre cítili, spolupracovali  a rozvíjali svoju tvorivosť.

Napokon hotové práce nainštalovali vo svojich triedach a predstavili ich svojim spolužiakom. Nadšenie, radosť z tvorby, srdečná a milá atmosféra, zdokumentovaná fotografiami, boli súčasťou ich výtvarného snaženia. .

Všetci zúčastnení – žiaci, učitelia  boli odmenení tričkami s logom školy a malými darčekmi.

Vďaka výbornej spolupráci pedagógov zúčastnených škôl sa i v tomto zložitom období   podarilo projekt úspešne zrealizovať a žiakom poskytnúť priestor na radostnú a tvorivú    výtvarnú aktivitu.                                                                

Dr. Gabriela Mizereová, garant podujatia