Uskutočnil sa prvý ročník turnaja v počítačových hrách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizoval žiacky parlament prvý ročník turnaja v počítačových hrách. Hlavnou ideou bolo spríjemniť voľný čas žiakov počas tohto mimoriadneho obdobia a prostredníctvom hrania počítačových hier, ktoré patria k hlavným voľnočasovým aktivitám väčšiny žiakov, im umožniť nadviazať nové kontakty a priateľstvá v rámci školy.

Turnaj sa uskutočnil v hraní troch hier- Overwatch, Fortnite a League of Legends (LOL), ktoré sú vekovo prístupné od 12 rokov, čo je veková hranica, ktorú spĺňa väčšina žiakov druhého stupňa. Žiaci piateho ročníka sa mohli zúčastniť turnaja len so súhlasom zákonného zástupcu. Celkovo sa turnaja zúčastnilo viac ako 40 žiakov školy, čo je na prvý ročník veľmi slušná bilancia.

Na to, aby sa turnaja mohli zúčastniť len žiaci našej školy a nikto cudzí, bolo treba vytvoriť špeciálne herné platformy, do ktorých sa účastníci nahlasovali. Za vytvorenie platforiem a organizovanie jednotlivých hier by sme chceli poďakovať Christianovi Garbannovi (9.a) za hru Overwatch; Oliverovi Bukovi (9.a) za LOL a najťažšiu prácu mal Ivan Polák (6.b) pri organizácii hry Fortnite, do ktorej bol prihlásený najväčší počet žiakov. Ivan dokonca zorganizoval v piatok 29.5. špeciálne ZOOM stretnutie pre záujemcov o túto hru, kde im podrobne vysvetlil, ako sa budú do hry prihlasovať, koľko kôl sa uskutoční a na základe čoho sa určia víťazi.

Víťazi jednotlivých hier mohli získať paysafecard v hodnote 25€, čo bola dostatočná motivácia pre všetkých súťažiacich. V hre Overwatch bol najúspešnejší tím tvorený   Christianom Garbanom (9.a) Filipom Mariánom Garbanom (7.c), Maximom Madleniakom a Matejom Kurucom (obaja 7.a), v hre LOL sa víťazom stal Kevin Miko (9.b) a najúspešnejšími hráčmi hry Fortnite sa stali Dominik Adamička (7.c) a Markus Maczkó (8.b).

Tešíme sa, že žiacky parlament prispel k príjemnému popoludniu mnohých žiakov a víťazom srdečne blahoželáme! Veríme tomu, že podobná súťaž sa uskutoční aj v budúcnosti.

Keďže toto bola posledná aktivita žiackeho parlamentu v tomto školskom roku, chcel by som sa ako koordinátor poďakovať predsedovi Jakubovi Šebenovi (9.b) za celoročnú zodpovednú, svedomitú prácu, kreativitu pre výrobe plagátov k jednotlivým akciám, iniciatívnosti a samostatnosti, ktorú prejavoval a za reprezentáciu školy navonok, keď aj so Samuelom Bóbom (9.b) sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí novokonštituovaného mestského mládežníckeho parlamentu. Takisto by som sa chcel poďakovať predsedom všetkých tried za propagáciu akcií a informovanie spolužiakov o všetkom, čo sa na zasadnutiach preberalo, ako aj za množstvo podnetných nápadov, ktoré z ich strany počas zasadnutí odzneli. Veľká vďaka patrí našej školskej psychologičke Mgr. Lucii Pethő, ktorá bola prítomná a nápomocná pri mnohých zasadnutiach a trénovala vybraných žiakov na mediáciu, ktorou by sme v budúcnosti chceli predchádzať konfliktom v triedach.

Na záver by som sa chcel poďakovať vedeniu školy a triednym učiteľom za podporu a pomoc pri organizácii mnohých podujatí a všetkým popriať hlavne veľa zdravia a krásne prázdniny.

Autor článku: Mgr. R. Kuttner, koordinátor ŽP