Uskutočnilo sa druhé zasadnutie ŽP

Dňa 6. októbra 2021 sa uskutočnilo druhé zasadnutie ŽP, ktoré po prvýkrát viedol jeho nový predseda Samuel Laho (VIII.A). Na úvod všetkých privítal a  prezradil počty bodov, ktoré získali jednotlivé triedy počas prvého bodovania do súťaže „o naj triedu“ školy.

Hneď po privítaní nasledovalo oceňovanie najúspešnejších riešiteľov prvej súťaže organizovanej ŽP v spolupráci s PKCJ z príležitosti Európskeho dňa jazykov – kvízu o jazykoch v aplikácii Kahoot. Osem najúspešnejších žiakov získalo pekné vecné ceny a hodnotné poukážky do školského bufetu. Sú nimi: Sebastián Döme (III.C), Andrej Puzsér (VII.B),  Ellen Decsi (VI.A), Lea Eichler (VIII.A), Ján Kubíček (IV.B), Eduard Manet (VII.B), Dominik Baláž (II.A) a Dušan Havetta (VIII.B). Všetkým výhercom srdečne blahoželáme, a tým, ktorí neuspeli, veríme, že sa pri riešení kvízu niečo nové naučili a popri tom dobre zabavili.

Hosťom zasadnutia bola pani učiteľka Mgr. Henrieta Takácsová, ktorá prítomných žiakov oboznámila so zapojením sa školy do súťaže Zelená škola, pričom tohtoročným cieľom je získanie prestížnej zelenej vlajky, ktorá sa udeľuje len hŕstke environmentálne najúspešnejších škôl na Slovensku a o ktorej získanie sa už niekoľko rokov usilujeme. Dôležité je správne separovať odpad v triedach, a preto by si každá trieda mala zvoliť zberného referenta, ktorý bude dohliadať na správne triedenie odpadu, čo je jedným z kľúčových bodov uspenia v projekte. Na tento bod nadviazal predseda ŽP, ktorý apeloval na predsedov tried, aby motivovali a povzbudili spolužiakov, aby sa aktívne zapojili do jesenného zberu papiera, ktorý sa uskutoční v termíne od 20.- 27. októbra.

Následne nám predseda zreferoval o svojich poznatkoch, ktoré nadobudol na dvojdňovom workshope organizovanom mestom v spolupráci s OZ Kompas s názvom „S mladými o mladých“ s podtitulom „ Vytvorme spolu koncepciu práce s mládežou NSK“ , ktorý sa uskutočnil v dňoch 30.9. a 1.10. 2021. Samo reprezentoval nielen našu školu, ale všetky základné školy v meste, keďže bol jediným účastníkom zo základných škôl, keďže ostatní zapojení boli stredoškoláci. Na workshope boli prítomní aj poslanci MsZ v Nových Zámkoch a VÚC z Nitry, ktorí vysvetlili mechanizmus tvorby projektov a žiadostí o finančnú dotáciu na rôzne projekty, ktoré sú v prospech mladých ľudí v Nitrianskom kraji. Samo bol na stretnutí veľmi aktívny a nadviazal množstvo nových kontaktov, ktoré môžu byť v budúcnosti veľmi dôležité a užitočné.

Keďže tohtoročný október bol vyhlásený za Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti, rozhodol sa ŽP zorganizovať besedu o tom, ako zostať v bezpečí v kyberpriestore a „nenaletieť“ rôznym podvodníkom, prípadne si chrániť osobné údaje. O termíne besedy a špeciálnom hosťovi budeme včas informovať.

Predseda ŽP taktiež navrhol organizovať besedy pre žiakov 8. a 9. ročníka s bývalými žiakmi našej školy, aby poskytli informácie z prvej ruky o štúdiu na rôznych stredných alebo vysokých školách, čo môže žiakom pomôcť správne sa rozhodnúť pri výbere strednej alebo aj vysokej školy.

Na záver sa Samo všetkým zúčastneným poďakoval za účasť a poprial im veľa zdravia a úspechov na predsedníckych stoličkách v tomto neľahkom období.

koordinátor školského ŽP
Roman Kuttner