Uskutočnilo sa ôsme zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 10. apríla 2024 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Žiackeho parlamentu, ktoré viedla jeho predsedníčka. Alexandra Szekeresová.
V úvode sa prideľovali body do súťaže o „naj triedu školy“ za čistotu a poriadok v triedach, ako aj za úspešnú reprezentáciu žiakov vo vedomostných a športových súťažiach. Následne sa apelovalo na predsedov tried, aby poprosili žiakov o prinesenie papiera do aktuálne prebiehajúceho zberu, pretože je to jeden zo spôsobov, ako prispieť redukcii množstva odpadu a jeho možnému využitiu na ďalšie účely.
Následne sa zhodnotila prvýkrát organizovaná Burza kníh. Vyjadrujeme veľkú spokojnosť, že množstvo žiakov sa zapojilo do predaja a vymieňania si kníh, čo svedčí o rastúcom záujme mladých ľudí o čítanie, ktoré je mimoriadne prospešné pre rozvoj predstavivosti a tvorivosti, a zároveň obohacuje náš vnútorný svet.
Keďže apríl je mesiac lesov, rozhodol sa Žiacky parlament vyhlásiť fotografickú súťaž s názvom Les cez objektív. Cieľom je poslať nejakú svoju fotku v lese, v prípade hanblivejších žiakov, ktorí nechcú byť na fotke, je možné umiestniť v lese nejaký predmet symbolizujúci našu školu, napr. šiltovku s logom školy. Súťaž potrvá do 30.4.2024 a vaše fotky očakávame na e-mailovú adresu ŽP ziackyparlamentbethlena@gmail.com. Víťazi môžu získať hodnotné poukážky do bufetu.
Pri príležitosti Dňa zápasu za ľudské práva - sa rozhodol ŽP dňa 25.3. 2024 zorganizovať besedu s Komisárom pre deti, pánom Jozefom Mikloškom. Beseda sa uskutoční 19. apríla 2024 v 8.A triede a zúčastnia sa jej žiaci 8. ročníka. Cieľom je oboznámiť žiakov s fungovaním tohto pomerne nového úradu, pracovnej náplne a agende komisára a poukázať na konkrétne riešené prípady z praxe. Hlavnou náplňou jeho práce je zasiahnuť všade tam, kde sú závažným spôsobom porušované práva detí, je im fyzicky alebo psychicky ubližované a apelovať na ich ochranu.
Na našej škole sa opäť uskutoční úžasná Retro diskotéka určená pre rodičov a priateľov školy, ktorá sa uskutoční 3. mája 2024. Prosíme aj touto cestou rodičov a žiakov o prinesenie zaujímavých cien do tomboly. Ceny môžete nosiť do kabinetu pani učiteľke Garbanovej. Za ochotu a pomoc vopred ďakujeme.
V máji si pripomenieme 20. výročie vstupu SR do EÚ. Z tohto dôvodu dostali predsedovia za úlohu vytvoriť pútavé prezentácie, v ktorých oboznámia spolužiakov s fungovaním EÚ, jej orgánmi, kompetenciami a benefitmi, ktoré vyplývajú z členstva pre mladých ľudí. Zároveň by sme radi s členmi ŽP podnikli exkurziu do sídla zastúpenia EK na Slovensku v Bratislave, kde by nám poskytli rozsiahle informácie o agende EÚ.
Členovia parlamentu zároveň odsúhlasili organizáciu vedomostnej súťaže „Mozog Bethlenky“, ktorá sa uskutoční 17. mája 2024 od 8:00 hod. v 8.A triede. Každá trieda môže zostaviť trojčlenné družstvo, ktoré si pomenujú podľa svojho uváženia a prídu nahlásiť Mgr. Kuttnerovi najneskôr do 10. mája. Viac k samotným organizačným pokynom sa prihlásené družstvá dozvedia v deň súťaže.
V závere sa Alexka poďakovala všetkým za účasť a popriala všetkým veľa úspechov a entuziazmu do ďalšej školskej práce.