Uskutočnilo sa ôsme zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 5.apríla 2023 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré v dôsledku absencie predsedu otvorila premiérovo jeho podpredsedníčka Alexandra Szekeresová.

V úvode sa zhodnotila činnosť za predchádzajúci mesiac, pričom sa vyzdvihli aktivity, do ktorých sa žiaci z parlamentu aktívne zapojili. Z príležitosti Dňa učiteľov mal Samuel Laho zaujímavý a podnetný prejav vo  vestibule školy. Následne žiaci ŽP referovali o dvoch akciách, na ktorých sa zúčastnili.

Prvou boli mestské oslavy Svetového dňa povedomia o autizme, ktoré sa konali v parku na Bernolákovom námestí dňa 3. apríla a členovia ŽP v sprievode špeciálnej pedagogičky Mgr. Dobiášovej úspešne reprezentovali našu školu, pričom svojou aktívnou účasťou a prosociálnym prístupom prejavili úctu voči prítomným deťom s diagnózou autizmus.

Druhou akciou bolo stretnutie členov Mestského mládežníckeho parlamentu a mladých zaangažovaných ľudí dňa 1.apríla.2023 (nie, nebol to prvoaprílový žartJ) v priestoroch KC Kompas na Pribinovej ulici v Nových Zámkoch. Názov akcie „Inšpirujme sa dialógom“ bol viac ako príznačný, keďže cieľom stretnutia, ktorého sa zúčastnili aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, bolo spojiť sily a vytvoriť nové podnetné aktivity pre mladých ľudí v meste a ukázať vôľu dospelých kompetentných v meste načúvať názorom a podnetom mladých ľudí.

Pri príležitosti marca - mesiaca knihy - vytvoril člen ŽP Andrej Puzsér (8.b) kvíz o knihách v aplikácii Kahoot, pričom víťazi mohli získať hodnotné knižné poukážky. Víťazkou kvízu sa stala Emma Kasášová (6.C), na druhom mieste skončil Eduard Manet (8.B) a na peknej bronzovej priečke Miroslav Sviták (6.C). Víťazom srdečne blahoželáme a aj tým, ktorí v súťaži neuspeli ďakujeme za účasť a veríme, že sa pri kvíze dobre zabavili, získali nové vedomosti a možno nabudúce uspejú.

Následne sa slova ujala Mgr. Takácsová ako koordinátorka projektu Zelená škola, ktorá pochválila členov ŽP za fotky k Svetovému dňu vody. Potom zreferovala prítomným o pripravovaných akciách ku Dňu Zeme. Naša škola si Deň Zeme pripomenie 24. apríla, pričom sa  žiaci ročníkov 1- 4  môžu tešiť na besedu so včelárom a ročníky 5-9 na výchovný koncert Eco Energy Tour Thomasa Puskailera. Takisto sa členovi ŽP rozhodli zorganizovať zbierku pre mestský útulok. Zbierka sa bude konať 24. apríla 2023, pričom dvaja členovia ŽP budú chodiť po všetkých triedach školy s papierovou urnou, do ktorej budú môcť žiaci podľa uváženia prispieť nejakou sumou. Všetkým, ktorí prispejú, už vopred v mene zvieratiek z útulku ďakujeme!

Členovia parlamentu zároveň odsúhlasili organizáciu vedomostnej súťaže „Mozog Bethlenky“, ktorá sa uskutoční 19. mája od 8:00  v 7.A. Každá trieda môže zostaviť trojčlenné družstvo,  ktoré si pomenujú podľa svojho uváženia a prídu nahlásiť Mgr. Kuttnerovi najneskôr do 10. mája. Viac k samotným organizačným pokynom sa prihlásené družstvá dozvedia v deň súťaže.

V závere sa Alexka poďakovala všetkým za účasť a popriala veľa úspechov a entuziazmu do ďalšej školskej práce.