Uskutočnilo sa ôsme zasadnutie ŽP

Dňa 5. mája 2021 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie ŽP cez aplikáciu ZOOM. V úvode predsedníčka Jana Labancova všetkých srdečne privítala a prideľovali sa body do súťaže o „naj triedu školy“. Viaceré triedy si polepšili, keďže sme zaznamenali za posledný mesiac mimoriadne úspechy v Pytagoriáde a Jazykovom Kvete.

Keďže tento rok si pripomíname 70. výročie vzniku Montánnej Únie - Európskeho združenia uhlia a ocele, ktoré môžeme považovať za akýsi predstupeň Európskej Únie, a zároveň 17 rokov nášho členstva v tejto mimoriadne prestížnej ekonomickej organizácii,  rozhodol sa ŽP zorganizovať besedu o postavení Slovenska v rámci EÚ, výhodách nášho členstva, ako aj záväzkoch - z toho plynúcich a aktuálnych výzvach, ktorým musíme spoločne čeliť. O týchto témach sa bude diskutovať s odborníkom na danú problematiku, štátnym tajomníkom MZV Martinom Klusom, ktorý ochotne prijal naše pozvanie na online besedu. Tá sa uskutoční 12. mája 2021 o 16:00 cez aplikáciu ZOOM. Na besedu srdečne pozývame vedenie školy, zamestnancov školy, žiakov druhého stupňa a ich rodičov. Keďže počet miest je limitovaný, prosíme všetkých záujemcov, aby poslali správu koordinátorovi ŽP Mgr. Kuttnerovi, aby ich mohol zaradiť na zoznam. Účasť prosíme nahlásiť do utorka 11.mája do 17:00. Následne bude všetkým záujemcom preposlaný link cez Edupage, cez ktorý sa na ďalší deň budú môcť zúčastniť besedy.

Ďalším bodom programu bola organizácia druhého ročníka turnaja v počítačových hrách, keďže turnaj mal minulý rok veľký úspech a žiaci druhého stupňa oň už dlhodobo prejavovali záujem. Turnaj sa uskutoční pri príležitosti MDD 1. júna v poobedňajších hodinách. Predbežne boli schválené 4 hry- Fortnite, LOL,  Minecraft a Rocket League. Všetci „gameri“ sú srdečne vítaní. Víťazi jednotlivých hier získajú paysafecard v hodnote 25€. Predsedovia tried dostali za úlohu zistiť záujem o jednotlivé hry a na základe toho rozhodneme na ďalšom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 19.mája 2021  o harmonograme hier a spôsobe, akým sa žiaci budú môcť do turnaja zapojiť. Turnaj je určený pre žiakov druhého stupňa. Ak sa budú chcieť turnaja zúčastniť žiaci piateho ročníka, budeme od nich vyžadovať súhlas rodiča.

Na záver Janka všetkým popriala veľa zdravia, deviatakom úspechy na prijímacích skúškach a verí vo veľký záujem žiakov a rodičov školy či už o besedu alebo o počítačový turnaj.