Uskutočnilo sa piate zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 11.januára 2023 sa uskutočnilo piate zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedol jeho predseda, Samuel Laho. Na úvod privítal všetkých predsedov tried, ktorým zaželal v novom roku veľa úspechov, tak študijných, ako aj osobných. Následne oboznámil všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých tried v predmetových olympiádach a športových súťažiach.

Veľmi dôležitým bodom programu bola organizácia charitatívneho žiackeho plesu, ktorý sa na našej škole uskutoční druhýkrát. Predsedovia tried mali zistiť záväznýzáujem o ples. Žiacky parlament schválil termín plesu na 17.2.2022, pričom stanovil vstupné na 10€ na žiaka. Vstupné bude zahŕňať večeru, nealko, sladké a slané občerstvenie. Ples sa uskutoční v čase od 17:30 do 22:00. Lístky na ples sa budú predávať u Mgr. Kuttnera od 16.1.2023 do 27.1.2023 v kabinete cudzích jazykov na druhom poschodí.

Parlament súhlasil s prípravou programu aj s výzdobou školskej jedálne. Zároveň súhlasil s predajom tomboly, výťažok z ktorej sa použije na pomoc žiakovi našej školy, prváčikovi Krištofovi, ktorý trpí závažným ochorením - spinálnou svalovou atrofiou a školu navštevuje vďaka špeciálne upravenému vozíku. Za vyzbieranú sumu mu budú môcť rodičia nakúpiť rôzne pomôcky, prípadne absolvovať špeciálne rehabilitačné cvičenia.Cena tombolového lístka zostala nezmenená - 0,50€. Veríme, že prítomní žiaci dokorán otvoria svoje srdcia, prejavia empatiu a zakúpením si veľkého množstva tombolových lístkov pomôžu žiakovi našej školy. Zároveň budú môcť vyhrať nejakú z hodnotných cien v tombole.

Keďže tento rok si pripomíname 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, rozhodol sa žiacky parlament pripomenúť si tento historický míľnik našich dejín prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pripraví predseda ŽP.  Takisto pri tejto príležitosti bude spustená súťaž cez aplikáciu Kahoot týkajúca tohto významného výročia. Výhercovia budú môcť vyhrať lístky na žiacky ples. Dúfame,  že vás súťaž zaujme a zapojíte sa do nej. Link na súťaž bude poslaný cez edupage  jeden  deň pred súťažou. Samotná súťaž sa uskutoční budúci piatok 20.1.2023 od 14:00 do 20:00.

Na záver rokovania poprial Samo všetkým predsedom, ako aj žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom šťastný a úspešný nový rok 2023.